Stručni portal pomorsko dobro

Maritime Public Domain - Maritime Demesne - 13 godina s vama

osvrt na zakon

Branko Kundih

Danas na snazi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama ( N.N. 158/03…. ) ne sadrži niti jednu odredbu o morskim plažama osim što se u osnovnim odredbama Zakona konstatira da pomorsko dobro kao dio kopna ex lege čine i morske plaže. Pravilnik o vrstama morskih plaža i uvjetima koje moraju zadovoljavati ( N.N. 50/95.) star je ravno 23 godine te sa svojih 7. članaka predstavlja svojevrsnu grotesku pravne regulative pomorskog dobra.

Iako smo turistička zemlja ne možemo govoriti o ujednačenim standardima i modelima korištenja morskih plaža. Plaže postaju svakodnevno poligon nereda , sukoba interesa i neprihvatljive politizacije koja bez argumenata struke šalje često površnu i iskrivljenu sliku kada se radi o pomorskom dobru.

Naravno da postoje i pozitivni primjeri kako u segmentu upravljanja tako i gospodarskog korištenja. Takvi primjeri nažalost ne predstavljaju pravilo.

Struka predlaže (de lege ferenda)

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama iz 2003. iako je formalno pružio pomorskom dobru zaštitu svojim nedosljednim proturječnim i podnormiranim rješenjima stvorio je još veću zbrku i nered od bivšeg Pomorskog zakonika iz 1994. g. i Zakona o morskim lukama iz 1995.g. Morske plaže su uvijek bile u posebnom fokusu interesa šire i stručne javnosti te u svakom slučaju zaslužuju kao jedinstveni nacionalni prirodni resurs da budu odgovarajuće uređene i zaštićene.

U svakodnevnoj praksi učestalo se stvaraju konfuzne situacije vezane uz konzumiranje prava na gospodarsko korištenje (koncesije i koncesijska odobrenja) kao i prava na opću uporabu morskih plaža.

Upravo zato nužno je propisati obvezu javnog publiciranja koncesijskih ovlaštenja uključujući i prava koja proizlaze iz koncesijskih odobrenja (dozvola) na ulazu u plaže prvenstveno iz razloga pružanja informacija posjetiocima o pravnom režimu korištenja prostora morske plaže.

Neprihvatljiv je trend supstitucije koncesija sa koncesijskim odobrenjima posebno kada se radi o morskim plažama. Takvo stanje prvenstveno je posljedica neuređenih imovinskopravnih odnosa i raspodjele koncesijske naknade koju ostvaruje jedinica lokalne samouprave.

Zakonski propisi i decentralizacija

Novim zakonskim propisima o pomorskom dobru i morskim lukama treba precizno urediti razvrstaj, modele upravljanja i gospodarenja morskim plažama.

Obzirom na današnju izrazitu zakonsku podnormiranost morskih plaža smatramo da bi nakon donošenja novog zakona o pomorskom dobru ministar pomorstva uz suglasnost ministra turizma i zaštite okoliša trebao donijeti precizni pravilnik o uvjetima korištenja i zaštite prirodnih i uređenih morskih plaža.

Postoje prijedlozi kojim bi se koncesijska nadležnost davanja koncesija za morske plaže prenijela sa regionalne na lokalnu samoupravu.

Kod decentralizacije davanja koncesija trebamo biti vrlo oprezni.

U načelu takva se opcija može razmatrati i prihvatiti ako postoje administrativni i stručni kapaciteti lokalne samouprave što zasigurno ima niz gradova na Jadranu.

Kada se radi o pomorskom dobru ako krenemo u nepromišljenu koncesijsku decentralizaciju postoje iznimno veliki rizici stvaranja još većeg nereda nego ga imamo danas na pomorskom dobru.

Općine i gradovi trebaju svakako biti više nego danas involvirani u sam postupak davanja koncesija na pomorskom dobru te se njihovo mišljenje treba maksimalno respektirati posebno kada se radi o morskim plažama. Istovremeno općinama /gradovima treba osigurati veće izvorne prihode za redovno upravljanje i održavanje pomorskog dobra.

Neprihvatljiv je zakonski prijedlog kojim prihode od koncesijskih odobrenja (dozvola) općine i/gradovi dijele sa regionalnom samoupravom. Time se samo generiraju konfliktne situacije na lokalnoj i regionalnoj razini u postupku održavanja i zaštite morskih plaža. Prihod naknade za koncesijska odobrenja (dozvole) trebaju ostati u cijelosti prihod jedinice lokalne samouprave. Ako postojale neke devijantne pojave u praksi one se ovakvim rješenjem ne mogu sanirati.

(Napomena: Autor ovog teksta je inicijator i predlagač instituta koncesijskih odobrenja 1996.)

Plaže hotela kampova i turističkih naselja

Turističkom sektoru prvenstveno hotelima i kampovima i turističkim naseljima koji su funkcionalno gospodarski povezani s morskim plažama treba omogućiti de lege ferenda dobivanje koncesije na osnovu podnesenog zahtjeva na osnovu jasnih i transparentnih kriterija.

Ključni kriterij pri određivanju koncesijske naknade je prvenstveno intenzitet gospodarskog korištenja i ograničenje opće uporabe prostora plaže kao i nužna potrebna ulaganja da se morska plaža stavi u svoju punu funkciju.

Zakonski prijedlozi koji penaliziraju podnosioca zahtjeva za koncesiju na morskoj plaži sa trostrukom koncesijskom naknadom su nerazumni i neodrživi te čitav institut dovode do apsurda.

Plaže za posebne namjene

U budućem zakonodavstvu pomorskog dobra treba precizno urediti plaže posebne namjene prvenstveno iz razloga što se plaže posebne namjene prvenstveno koriste na osnovu odobrenja. U tom smislu predlažemo da se plaža posebne namjene definira kao uređena morska plaža u posebnoj upotrebi a koja zadovoljava zahtjevima i potrebama posebnih korisnika kao što su plaže za djecu, plaže za invalide, plaže bolnica i lječilišta, plaže za životinje, plaže za vodene sportove itd. U slučaju da je plaža posebne namjene u funkciji gospodarskog korištenja može se koristiti samo na osnovu koncesije.

Napomena: Posebna upotreba pomorskog dobra je svaka upotreba pomorskog dobra koja nije opća upotreba niti gospodarsko korištenje, a pravo na posebnu upotrebu stječe se na temelju odobrenja.

Biografija

Ekologija mora

Autor

Autor: mr. sc. Dario Mamilović, dipl. ing. kem. teh.
Suša kao ekološki ekstrem na pomorskom dobru i mogućnost djelovanja

Gost portala

AutorAutor: Mr.sc. Olga Jelčić, dipl. iur., Sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske u mirovini
Evidencija pomorskog dobra u katastru i upis u zemljišnu knjigu

U fokusu struke

Autor

Autor: Kap.d.pl. Branko Kundih dipl. iur.
Određivanje pomorskog dobra ili circulus vitiosus

Danije Frka 200px

otvorena pitanja

Danije Frka 200px

Ove web stranice koriste kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Molimo da prije korištenja web stranice pročitate opće uvjete korištenja, uvjete zaštite osobnih podataka i Informacije o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Više' saznajte više o kolačićima na stranici. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.