Stručni portal pomorsko dobro

Maritime Public Domain - Maritime Demesne - 13 godina s vama

osvrt na zakon

Autor: Dr.sc. Dario Đerđa, Predstojnik Katedre za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Odlučivanje u upravnim stvarima

U svakodnevnome životu građana i poduzetnika lokalna samouprava ima poseban značaj. Jedinicama lokalne samouprave zakonom je povjerena briga o brojnim pitanjima od važnosti za pojedince, a osobito poslovi koji se odnose na uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i šport, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu, promet na svom području i sl. Pored naznačenih poslova, velikim gradovima još su povjereni posloviodržavanja javnih cesta, izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju, te provedba dokumenata prostornog uređenja. Među brojnim poslovima koji su povjereni jedinicama lokalne samouprave, posebno se ističe donošenje općih akata, poduzimanje neupravnih radnji, pružanje nekih javnih usluga neposredno ili putem isporučitelja javne usluge. No, za prava i pravne interese pojedinaca posebno važna zadaća jedinica lokalne samouprave ogleda se u odlučivanju u upravnim stvarima.

Aktualna otvorena pitanja u praksi

Upravna tijela jedinica lokalne samouprave te čelnici ovih jedinica, u izvršavanju općih akata predstavničkog tijela donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima građana i pravnih osoba. Kako se ovim aktima izravno odlučuje o pravima i obvezama pojedinaca, u svrhu zaštite prava i pravnih interesa ovih osoba, tijela jedinica lokalne samouprave pri njihovu su donošenju obvezna postupati po pravilima upravnoga postupka. Pravila o vođenju upravnoga postupka u Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, kao temeljnom zakonu koji uređuje ustroj, nadležnost i postupanje ovih jedinica, nisu brojna te ne odgovaraju na temelja pitanja vođenja ovoga postupka. Stoga se upravni postupak u jedinicama lokalne samouprave u prvome redu vodi sukladno pravilima Zakona o općem upravnom postupku. Iako je ovaj Zakon na snazi već više od sedam godina, u provedbi upravnih postupaka otvaraju se brojna aktualna pitanja vezana uz odnos postupovnih odredbi sadržanih u zakonima koji uređuju pojedino upravno područje i ovome Zakonu, uz utvrđivanje nadležnosti za rješavanje u upravnom postupkute ovlasti službenika voditi ovaj postupak i rješavati upravnu stvar, uz pitanja koja se odnose na utvrđivanje stranačke legitimacije i zastupanje stranaka u postupku, uz trenutak pokretanja upravnoga postupka i rok u kojem ovaj postupak treba okončati, uz urednost i pravovremenost zahtjeva i drugih podnesaka, utvrđivanje činjenica i dokazna sredstva, primjenu materijalnih pravila na činjenično stanje, oblikovanje i dostavu rješenja i sl.

Kome je savjetovanje namijenjeno

Ovo savjetovanje namijenjeno je zaposlenicima jedinica lokalne samouprave, ali i svim javnim ustanovama i komunalnim trgovačkim društvima koja obavljaju javne ovlasti te u okviru svojega djelokruga odlučuju u upravnim stvarima. On bi ovim osobama trebao ukazati kako pravilno tumačiti pravne propise te poduzimati postupovne radnje pri pokretanju postupka, utvrđivanju činjenica i meritornome rješavanju. Savjetovanje se provodi kroz teoretski i praktični rad.

Sadržaj savjetovanja

Na savjetovanju će se posebno razmatrati pitanja osnovne i supsidijarne primjene Zakona o upravnim sporovima, određivanja nadležnosti tijela lokalne samouprave i službene sobe ovlaštene voditi postupak i donijeti rješenje, određivanja stranke u postupku, pokretanja upravnoga postupka, utvrđivanja činjenica u upravnome postupku, rješavanju prethodnoga pitanja, dopuštenosti povrata u prijašnje stanje, problematici dostave te donošenja meritorne odluke o upravnoj stvari i oblikovanju rješenja. U praktičnom dijelu savjetovanja rješavati će se i analizirati problemski zadaci.

Gost portala

Autor

Autor: Prof. dr.sc. Tihomir Luković, ASPIRA - Visoka poslovna škola za menadžment i turizam, Split/Zagreb
Hrvatske marine i goodwill

U fokusu struke

Autor

Autor: Kap.d.pl. Branko Kundih dipl. iur.
Određivanje pomorskog dobra ili circulus vitiosus

Danije Frka 200px

otvorena pitanja

Danije Frka 200px

Ove web stranice koriste kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Molimo da prije korištenja web stranice pročitate opće uvjete korištenja, uvjete zaštite osobnih podataka i Informacije o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Više' saznajte više o kolačićima na stranici. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.