21.04.2016. – Građenje, upravno sudska praksa i pravna zaštita na pomorskom dobru

Pokrovitelji

STRUČNO SAVJETOVANJE O POMORSKOM DOBRU

Organizator:
Kundih Savjetovanja, Rijeka
Podrška portal Pomorsko dobro i 05vizija.net, Pula

Građenje, upravno sudka praksa i pravna zaštita na pomorskom dobru

Pokrovitelji
MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
UDRUGA GRADOVA REPUBLIKE HRVATSKE
KAMPING UDRUŽENJE REPUBLIKE HRVATSKE

 Hotel Jadran 4* Rijeka, 21. svibanj 2016. od 10:00-15:30

Program savjetovanja

Dr.sc Vlado Skorup , dipl. iur. – Sudac Županijskog suda u Rijeci

Građenje na pomorskom dobru i sudska praksa

 • Pomorsko dobro – njegova obilježja i stečena prava
 • Pravo vlasništva na objektima na pomorskom dobru
 • Zatečeno stanje i objekti izgrađeni na pomorskom dobru
 • Upisi u zemljišne knjige
 • Građenje na pomorskom dobru – ograničenja i mogućnosti
 • Pretvorba i ulaganje u objekte na pomorskom dobru

Prof.dr.sc. Dario Đerđa – Predstojnik Katedre za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci: Pravna zaštita u postupcima dodjele koncesija prema hrvatskom i europskom općem koncesijskom pravu

 • Obilježja koncesijskih sporova
 • Modeli rješavanja koncesijskih sporova
 • Rješavanje koncesijskih sporova prema pozitivnom hrvatskom pravu
 • Usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s zahtjevima Direktive 2014/23/EU i Uredbom Komisije (EU) 2015/2172

Antun Žagar, dipl.iur. – Sudac Upravnog suda u Rijeci: Upravno sudska i druga upravna praksa na pomorskom dobru

 • Utvrđenje svojstva i granice pomorskog dobra
 • Evidentiranje granice pomorskog dobra u katastarskom operatu
 • Naknada za utvrđenje svojstva pomorskog dobra:
  • prema dosadašnjoj praksi
  • prema Zakonu o izvlaštenju i određivanju naknade
 • Građenje na pomorskom dobru
 • Protupravno korištenje pomorskog dobra

Za sve dodatne informacije o savjetovanju nazovite 05vizija.net na 052 211 730 ili 098 170 7110.

Scroll to Top