Adriatic Boat Show – Šibenik

Međunarodni nautički sajam održan je u Šibeniku od 16. do 19. rujna 2010. Predsjednik Vijeća Udruženja hrvatskih marina pri Hrvatskoj gospodarskoj komori Ante Violić založio se za restriktivniji pristup otvorenog i dozvoljenog sidrenja na području unutrašnjih morskih voda.

Takvo razmišljanje izazvalo je izrazito polemičke tonove sudionika rasprave i javnosti. Radi se o vrlo osjetljivom pitanju ograničenja opće uporabe pomorskog dobra, posebno za domicilno stanovništvo.

Prema našem mišljenju, sigurno je nužan kompromis. Ne smije se zabraniti niti ograničiti opća uporaba pomorskog dobra niti se ona može niti smije naplaćivati. Međutim, usluga vezana za sigurnost sidrenja i održavanje ekološke zaštite nužno je potrebna, posebno u sezoni kad je izrazito jak pritisak nautičara. Naravno da se nautičari boje samovolje legalnih i samozvanih koncesionara te zabrinjava neujednačena praksa postupanja i naplata naknada na sidrištu. Na stranicama MMPI možete naći popis nautičkih sidrišta i ovlaštenih koncesionara. U cjelini, osim rijetkih iznimaka, na sidrištima u pravnom smislu vlada svojevrsni nered što je na koncu refleks nesređenog lučkog sustava, kako luka posebne namjene tako i luka otvorenih za javni promet.

Naplata prilikom sidrenja prema našem mišljenju mogla bi se provoditi jedino za stvarno izvršene usluge na osnovu koncesije, a sam postupak trebao bi biti nužno kontroliran od strane inspekcije. Poseban režim treba uspostaviti za domicilno stanovništvo, odnosno za običajno gravitiranje korisnika pomorskog dobra. Zato je nužna i potrebna organizirana inspekcijska služba na pomorskom dobru. Nažalost, organizirana inspekcija pomorskog dobra ne postoji te ju prema našem mišljenju ne može supstituirati inspekcija lučke kapetanije koja je prije svega inspekcija sigurnosti plovidbe.

Šibenik
Scroll to Top