Kap. d.pl. Branko Kundih, dipl.iur.

Branko Kundih rođen je u Zagrebu gdje je završio osnovnu školu. Nakon završene srednje Pomorske škole u Bakru, Više pomorske škole u Piranu i plovidbenog staža kao kadet i časnik palube, 1975.god. položio je ispit i stekao pripadajuće ovlaštenje i zvanje kapetana duge plovidbe. U Ljubljani na Pravnom fakultetu diplomirao je 1981. god. i stekao zvanje diplomirani pravnik.

U Ljubljani je radio u pomorskoj agenciji kao broker na poslovima zaključenja charter ugovora. Niz godina bio je voditelj stručnog Centra za obrazovanje pomoraca u Rijeci i profesor pomorskog prava Pomorske škole u Bakru.

Od 1994. god. bio je član Poglavarstva Primorsko–goranske županije u Rijeci zadužen za pomorstvo, promet i veze. U svojstvu pročelnika Ureda za pomorstvo vodio je prvi postupak donošenja koncesija i granica pomorskog dobra u Republici Hrvatskoj. Predlagač je i zagovornik novog pravnog instituta u hrvatskom koncesijskom pravu poznatog kao koncesijsko odobrenje, kojega je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske usvojio 1996. godine.

Od 1998. god. direktor je Ekspertnog konzaltinga za pomorsko dobro, luke i koncesije u Rijeci. Od 2010 god. osniva i pokreće portal www.05demo.com kao jedine referentne stručne stranice u Republici Hrvatskoj, a koje obrađuju tematiku pomorskog dobra i okupljaju najširi broj stručnjaka i znanstvenika s područja prava, ekonomije, ekologije i politike. Nakon odlaska u mirovinu pokreće u Rijeci u okviru Kundih Savjetovanja specijalističke radionice vezane uz problematiku pomorskog dobra.

Branko Kundih autor je prve monografije u Republici Hrvatskoj o pomorskom dobru “Pomorsko dobro i granice pomorskog dobra” izdane u Zagrebu, 2000. godine kao i cjelovite monografije “Hrvatsko pomorsko dobro u teoriji i praksi” izdane u Rijeci, 2005. godine. Održao je niz predavanja iz područja pomorskog dobra, luka i koncesija te je bio sudionik većeg broja međunarodnih i domaćih savjetovanja. Objavio je niz stručnih radova iz područja pomorskog dobra. Među ostalim autor je Strategije pomorstva u dijelu “pomorsko dobro” u okviru projekta Vlade Republike Hrvatske “Hrvatska u 21. stoljeću”, kao i Studije Udruge gradova Republike Hrvatske “Upravljanje pomorskim dobrom i lokalna samouprava” 2008.god.

Od 2012. god. član je užeg Povjerenstva za izradu teksta Nacrta prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, i član Povjerenstva za nautičke marine i turističke zone za praćenje izrade Prostornog plana Primorsko-goranske županije. Godine 2017. imenovan je članom Stručnog povjerenstva za raspravu o tekstu Nacrta prijedloga zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.

Među ostalim član je:

  • Hrvatskog društva za pomorsko pravo
  • Znanstvenog vijeća za pomorstvo HAZU – Sekcija za morske luke
  • Hrvatskog pravničkog društva Rijeka
  • Udruge pomorskih kapetana Sjevernog Jadrana

Dragovoljac je domovinskog rata od 1991.god.

Scroll to Top