Ivo Klaić, mag. ing. admin. nav.

Ime / Prezime: Ivo Klaić

Datum rođenja: 06. svibnja 1978. god.

Obrazovanje

2010. god. – mag. ing. admin. nav. – magistar inženjer pomorskog menadžmenta

2002. god. – dipl. ing. – diplomirani ekonomist u pomorstvu

1996. – 1999. god. – ing. – inženjer brodske elektroenergetike i elektronike

1992. – 1996. god. – srednje pomorsko-tehnička škola – smjer tehničar za elektroenergetiku i elektroniku

1984. – 1992. god. – Osnovna škola Gruda

Dodatna obrazovanja

1998. god. – Word – Excel – Baze podataka

2000. god. – PowerPoint

2006. god. – Gis Data I. – Gis Data II.

2012. god. – Osnovni stupanj – Ovlaštenje za postupke javne nabave

2013. god. – Napredni stupanj – Javna nabava I, II, III

AutoCad

Radno iskustvo

od 01. lipnja 2014. god. – Pročelnik Upravnog odjela za turizam, pomorstvo, poduzetništvo i energetike
Glavni poslovi i odgovornosti: Organiziranje i upravljanje radom u Upravnom odjelu, odgovornost za pravodobno, učinkovito i kvalitetno obavljanje svih poslova iz djelokruga Upravnog odjela. Izrada programa i plana rada Upravnog odjela i podnošenje pisanih izvješća o radu Upravnog odjela. Predlaganje nacrta prijedloga proračuna županije i ostalih akata iz ovlasti Upravnog odjela. Odgovarnost za zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Pružanje stručne pomoći građanima i pravnim osobama u pitanjima iz nadležnosti Upravnog odjela. Iniciranje i sudjelujovanje u izradi programa i projekata koji se financiraju putem nacionalnih, EU i drugih međunarodnih fondova. Obavljanje i druge povjerenih poslova iz svog djelokruga po nalogu župana. U okviru organiziranja, usmjeravanja i usklađivanja poslova iz djelokruga Odjela raspoređivanje poslova i upućivanje službenicima i namještenicima raspoređenim u Odjel, nadzor i praćenje rada prema službenicima i namještenicima te poduzimanje mjera utvrđenih zakonom i pod zakonskim propisom u slučaju povrede službene dužnosti, obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, odlukama i drugim.

01. listopada 2010. god – do 01.lipnja 2014. god. – Viši savjetnik – specijalist za pomorsko dobro
Glavni poslovi i odgovornosti: Proučavanje i stručna obrada najsloženijih pitanja iz područja pomorstva, izrada elaborata i drugih stručnih materijala, izrada prijedloga zaključaka, Odluka te koordiniracija stručnim radom, unapređenje organizacije, obavljanje najsloženijih zadataka izrade i provedbe akata, strategije i programa vezanih za aktivnosti korištenja mora i priobalja, te pružanje savjeta i stručne pomoći potencijalnim korisnicima pomorskog dobra. Sudjelovanje u prijedlozima i izradi projekata na pomorskom dobru od osobite važnosti za županiju, te vođenje i rješavanje upravnih i drugih predmeta iz nadležnosti. Radno mjesto uključuje stalne kontakte unutar i izvan uravnog odjela u svrhu pružanja savjeta. Odgovornost za materijalne resurse s kojima radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda rada.
Ime i adresa poslodavca: Dubrovačko-neretvanska županija
Vrsta djelatnosti ili sektor: Pomorsko dobro na području županije – akvatorijalni i obalni dio

2008. – 01. listopada 2010. god. – Savjetnik – Voditelj poslova pomorstva
Ime i adresa poslodavca: Dubrovačko-neretvanska županija
Vrsta djelatnosti ili sektor: Pomorsko dobro na podučju županije – akvatorijalni i obalni dio

2006. – 2008. god. – Savjetnik za pomorsko dobro
Ime i adresa poslodavca: Dubrovačko-neretvanska županija
Vrsta djelatnosti ili sektor: Pomorsko dobro na podučju županije – akvatorijalni i obalni dio

2004. – 2006. god. – Stručni suradnik za pomorsko dobro
Ime i adresa poslodavca: Dubrovačko-neretvanska županija
Vrsta djelatnosti ili sektor: Pomorsko dobro na podučju županije – akvatorijalni i obalni dio

20. listopada 2003. – 2004. god. – Vježbenik na poslovima pomorstva
Ime i adresa poslodavca: Dubrovačko-neretvanska županija
Vrsta djelatnosti ili sektor: Pomorsko dobro na podučju županije – akvatorijalni i obalni dio

Ostalo – 2007. god. – do danas: Voditelj upisnika koncesija pri Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture
2008. god. – do danas – sudionik i izlagatelj u nizu tema vezanih za problematiku pomorstva, turizma te razvojnih projekata

Stručna Tijela / Povjerenstva

2009. god. – do danas – Predsjednik Županijskog povjerenstva za granice pomorskog dobra

2007. – 2009. god. – Član Županijskog povjerenstva za granice pomorskog dobra

2004. – 2009. god. – Tajnik Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru

2009. god. – do danas – Tajnik Stručnih povjerenstava za koncesije

2004. god. – do danas – član Vijeća za koncesijska odobrenja Gradova i općina na području Dubrovačko-neretvanske županije

2009. god. do danas – član Radne skupine za izradu Nacrta Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama

2011. god. – Član Radne skupine Hrvatske zajednice županija za izdradu zakonskih propisa koji se odnose na pomorsko dobro

2007. god. – do danas – Član Radnih skupina Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

2010. god. – do danas – Član Povjerenstva za kakvoću morskih plaža

2011. god. – Nezavisni evaluator u projektu Coastance

2015. god. – član Radne skupine za gospodarstvo i regionalni Hrvatske zajednice Županija; član Radne skupine za pomorsko dobro Hrvatske zajednice županije

2016. god – Predsjednik Radne skupine za pomorsko dobro Hrvatske zajednice županije

2016 god. – Član Povjerenstva za izradu Nacionalnog plana razvoja luka otvorenih za javni promet ž/l značaja

Projekti

2010. god. – do danas – stručni suradnik na projektu COASTANCEsmjernice za integralno upravljanje obalnim područjem

2010. god. – do danas – stručni suradnik na projektu INITIA, IPA Adriatic Cross-border Coopertation Programme 2007. – 2013

2011. god. – do danas – stručni suradnik na projektu MED2SPAN; suradnik na programu IPA-ADRIATIC-Blue Growth

2013. god.2013. god. – Sudjelovanje na projektu ARTUR – turizam i arhitektura; Sudjelovanje na Konferenciji o ulozi obalnih i morskih područja kao uvjeta za plavi rast na Mediteranu – Bruxelles – Europski parlament; suradnik na projektu “Bologna charter -2013”; suradnik na projektu COASTGAPsuradnik na projektu EA CONECTING; voditelj projekta EA SEAWAY – 2013-2016

Suradnja na izradi prostornih planova

2011. god. – Izmjene i dopune Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županija; Izmjene i dopune GUP-a Grada Dubrovnika

2010. god. – Izmjene i dopune Prostornog plana DNŽ

2010. – 2011. god. – Urbanistički plan uređenja – Lopud

2011. god. – Izmjene i dopune GUP-a Grada Dubrovnika I

2007. god. – Izmjene i dopune GUP-a Grada Dubrovnika II

2007. – 2011. god. – Urbanistički plan uređenja Gruškog akvatorija

2009 – 2011. god. – Detaljni plan uređenja – Cavtat

2005. – 2011. god. – Prostorni planovi gradova / općina na području DNŽ

Scroll to Top