Jakob Nakić

Rođen 23.01.1958.

Radno iskustvo:

travanj 2012. – danas: Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci – zamjenik županijske državne odvjetnice

lipanj 2001. – travanj 2012.: Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci – zamjenik općinskog državnog odvjetnika

ožujak 1997. – lipnja 2001.: Državno pravobraniteljstvo Primorsko-goranske županije – zamjenik državnog pravobranitelja županije

svibanj 1993. – veljača 1997.: Općinski sud u Opatiji – sudac

studeni 1992. – travnja 1993.: GP Graditelj Matulji – rukovoditelj pravne, kadrovske i opće službe

travanj 1988. – rujan 1992: Ekonomski fakultet u Rijeci – tajnik fakulteta

prosinac 1986. – studeni 1987.: SOUR Kvarnertrans – pravni referent

rujan 1983. – listopad 1986: Općinsko javno tužilaštvo – stručni suradnik

srpanj 1982. – kolovoz 1983.: Željeznički prijevoz Rijeka – pripravnik

Opaska

U razdoblju od siječnja 2000. do lipnja 2001. bio vršitelj dužnosti državnog pravobranitelja Ličko-senjske županije

U razdoblju od rujna 2004. do prosinca 2006. bio posuđen Ministarstvu pravosuđa u Upravu za građansko pravo – Sektor za zemljišnoknjižno pravo.

Od studenog 2009. godine, do travnja 2012. godine, bio sam raspoređen na ispomoć u Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci, u statusu višeg savjetnika.

Profesionalne vještine

Naziv znanstvenog zvanja znanstveni suradnik, 2013.
Naziv znanstvenog zvanja dr. sc. 2012. Pravni fakultet Split
Naziv znanstvenog zvanja mr. sc. 2009. Pravni fakultet Split
Naziv dobivenog zvanja dip. iur. 1981. Pravni fakultet Rijeka
Stupanj prema državnoj klasifikaciji mag. iur.

Osobne vještine i znanja

Materinji jezik: hrvatski
Ostali jezici: engleski, slovenski – dobro
njemački, talijanski – pasivno

Socijalne vještine i znanja

Kreativnost, inovativnost, dobre komunikacijske i prezentacijske vještine, spreman na timski rad i suradnju, sposobnost brzog učenja kao i volja podijeliti stečeno znanje s ostalim osobama, izrazito proaktivna osoba, predavač na mnogim savjetovanjima, radionicama i edukacijama

Organizacijske vještine i znanja

Organizirao pravobraniteljstvo kao v.d.pravobranitelja, vodio i ustrojio službu pravnih, kadrovskih i općih poslova.

Tehničke vještine i znanja

Vrlo dobro poznavanje Microsoft Office paketa te Linux paketa.

Dodatni podaci

Sudjelovanje sa stručnim radovima na savjetovanjima Hrvatskog društva za građanskopravne znanosti i praksu.

Sudjelovanje kao autor i suurednik na dva savjetovanja Pomorsko dobro u organizaciji Inženjerskog biroa Zagreb.

Aktivni predavač na Projektu sređivanja zemljišnih knjiga i katastra pri Ministarstvu pravosuđa.

Sudionik većeg broja savjetovanja u organizaciji Novog Informatora Zagreb, Inženjerskog biroa Zagreb i Ius info Zagreb.

Predavač na godišnjim stručnim skupovima građansko-upravnih odjela Državnog odvjetništva Republike Hrvatske.

Do sada sam objavio 80 -tak znanstvenih i stručnih radova.

Član:
– Akademije pravnih znanosti Hrvatske, u svojstvu suradnika,
– Hrvatskog društva za građanskopravne znanosti i praksu,
– Hrvatskog društva za pomorsko pravo,
– Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj s mandatom od dvije godine, 2014. – 2016.

Popis radova

 1. Primjena odredbi Zakona o parničnom postupku u upravnom postupku, Zbornik radova savjetovanja Građansko parnično pravo u praksi, Zagreb, Naša zakonitost, Zagreb, 1989., br. 9-10,
 2. Pravni položaj bračnog druga u stanu u vlasništvu drugog bračnog druga, Zbornik savjetovanja Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Zagreb, 1990.,
 3. Odricanje od tužbenog zahtjeva izvan ročišta i parnični trošak, Zbornik radova Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Zagreb, 1993., i Privreda i pravo, Zagreb, 32 (1993),
 4. Supsidijarni suparničari, parnični trošak i prestanak parnice, Zbornik radova Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Zagreb, 1993., i Privreda i pravo Zagreb, – 32(1993),
 5. Rješenje o određivanju privremene mjere u parničnom postupku i sredstvo protiv tog rješenja, Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Zagreb, 1994., i Pravo u gospodarstvu, Zagreb, br. 11-12 (1994),
 6. Sudska praksa i pravna sigurnost: uz jednu sudsku odluku, Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse: građansko, trgovačko, radno i procesno pravo u praksi, Zagreb, 1995., Godišnjak 2,
 7. Telegrafski podnesak – potpun podnesak?, Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse: građansko, trgovačko, radno i procesno pravo u praksi, Zagreb, 1996., Godišnjak 3,
 8. Je li protiv rješenja o određivanju predujma dopuštena žalba?, Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse: građansko, trgovačko, radno i procesno pravo u praksi : Godišnjak 4, Zagreb, 1997.,
 9. Sudska nagodba i ponavljanje postupka, Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse: građansko, trgovačko, radno i procesno pravo u praksi : Godišnjak 4, Zagreb, 1997.,
 10. Ponavljanje postupka prema čl. 428. Zakona o parničnom postupku, Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse: građansko, trgovačko, radno i procesno pravo u praksi : Godišnjak 4, Zagreb, 1997.,
 11. Preinačenje i proširenje tužbe te stupanje u parbu, Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse: građansko, trgovačko, radno i procesno pravo u praksi : Godišnjak 5, Zagreb, 1998.,
 12. Pomorsko dobro i brisovna tužba: može li Republika Hrvatska pomorsko dobro štititi brisovnom tužbom?, Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse: građansko, trgovačko, radno i procesno pravo u praksi : Godišnjak 6, Zagreb, 1999.,
 13. Granje, korijenje i žile na međi, Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse: građansko, trgovačko, radno i procesno pravo u praksi : Godišnjak 7, Zagreb, 2000.,
 14. Odgovornost Republike Hrvatske za naknadu štete zbog neopravdane osude ili neutemeljenog uhićenja, u knjizi Uloga i ovlasti državnog pravobraniteljstva glede određenih nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske i općih dobara uz osvrt na neke obveznopravne odnose, Inženjerski biro, Zagreb, 2000.,
 15. Stvarna nadležnost sudova, u parnici i ovrsi, kroz sudsku praksu, Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse: građansko, trgovačko, radno i procesno pravo u praksi : Godišnjak 8, Zagreb, 2001., i Hrvatska pravna revija Zagreb, – 2(2002),4, Hrvatska pravna revija, Zagreb – 2(2002),5,
 16. Je li telegrafski podnesak potpun podnesak, Hrvatska pravna revija, Zagreb – 2(2002),7,
 17. Još o dosjelosti (tužba na dosjelost nekretnina), Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse: građansko, trgovačko, radno i procesno pravo u praksi : Godišnjak 9, Zagreb, 2002.,
 18. Sudska nagodba i ponavljanje postupka, Hrvatska pravna revija, Zagreb – 2(2002),
 19. O dosjelosti : tužba na dosjelost nekretnina, Hrvatska pravna revija, Zagreb, – 3(2003),5,
 20. Odnos članka 365. stavka 6. zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, članka 48. zakona o izvlaštenju i članka 77. zakona o naknadi, Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse: građansko, trgovačko, radno i procesno pravo u praksi : Godišnjak 10, Zagreb, 2003.,
 21. Nadležnost i ovlasti građansko-upravnih odjela državnih odvjetništava, Hrvatska pravna revija, Zagreb,- 4(2004),10,
 22. Određivanje granice pomorskog dobra prema Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama, Hrvatska pravna revija, Zagreb, – 4(2004),12,
 23. Zahtjev za mirno rješavanje spora u parničnom postupku – neke dvojbe, Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse: građansko, trgovačko, radno i procesno pravo u praksi : Godišnjak 11, Zagreb, 2004.,
 24. Tužbe po Zakonu o zemljišnim knjigama, u knjizi Nekretnine u pravnom prometu, Inženjerski biro, Zagreb, 2005.,
 25. Javne ceste i zemljišne knjige, Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse: građansko, trgovačko, radno i procesno pravo u praksi: Godišnjak 12, Zagreb, 2005.,
 26. Pomorsko dobro kroz prijelazne odredbe zakona, Hrvatska pravna revija, Zagreb, – 5(2005),1,
 27. Utvrđivanje i evidentiranje pomorskog dobra, u knjizi Pomorsko dobro, Inženjerski biro, Zagreb, 2005.,
 28. Članak 186.a Zakona o parničnom postupku – neke dvojbe, Hrvatska pravna revija, Zagreb, – 5(2005),21,
 29. Dosezi odredbe članka 170. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Novi Informator, Zagreb, 2005., br. 5403,
 30. Evidentiranje pomorskog dobra kroz sudsku praksu, u knjizi Pomorsko dobro, Inženjerski biro, Zagreb, 2006.,
 31. Vlasništvo posebnog dijela nekretnine, s posebnim osvrtom na etažni plan i prostorno etažiranje, u knjizi Vlasništvo posebnog dijela nekretnine, Novi Informator, Zagreb, 2006.,
 32. Evidentiranje javnih cesta, u knjizi Nekretnine, Novi Informator, Zagreb, 2006.,
 33. Nova verzija Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, Novi Informator, Zagreb, 2006., br. 5489, 5491,
 34. Učiniti vidljivim status pomorskog dobra u zemljišnoj knjizi, Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse : Zbornik radova, Društvo za građanskopravne znanosti i praksu Hrvatske, Zagreb – (2006),13;
 35. Pravo vlasništva Republike Hrvatske na poljoprivrednom zemljištu, Novi informator, Zagreb, 2007., br. 5519,
 36. Uknjižba vlasništva Republike Hrvatske na javnom vodnom dobru, Novi Informator, Zagreb, 2007., br. 5521,
 37. Uknjižba prava vlasništva Republike Hrvatske na šumama i šumskom zemljištu, Novi Informator, Zagreb, 2007., br. 5500,
 38. Učiniti vidljivim status pomorskog dobra u zemljišnoj knjizi, Hrvatska pravna revija – 7(2007),1;
 39. (Vrste) međupresuda : (de lege ferenda), Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse : građansko, trgovačko, radno i procesno pravo u praksi : Godišnjak. – 14(2007),
 40. Pravni status nerazvrstanih cesta, u knjizi Vlasničkopravni odnosi i zemljišne knjige, Novi Informator, Zagreb, 2007.,
 41. Plaže kao dio pomorskog dobra, Novi Informator, Zagreb, 2007., br. 5600 – 5601,
 42. Prostorna i pravna ograničenja u građenju, Zbornik radova SIG 2007. O inženjerskoj geodeziji s međunarodnim sudjelovanjem, Hrvatsko geodetsko društvo, Zagreb, 2007., – izlaganje na međunarodnom znanstvenom skupu
 43. Zaštita pomorskog dobra od neobuzdane privatizacije, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Zagreb, 2008., br. 1-2, – pregledni znanstveni rad
 44. U povodu jednog naputka, Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse: građansko, trgovačko, radno i procesno pravo u praksi : Godišnjak. – 15(2008);
 45. Kako postići da zemljišnoknjižni sudovi na jedinstven način evidentiraju pomorsko dobro (de lege lata i de lege ferenda), Liber amicorum Jadranko Crnić, Novi Informator, Zagreb, 2009.,
 46. Prijedlog novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama – de lege ferenda, Novi Informator, Zagreb, 2009., br. 5811 – 5812,
 47. Pravni status objekata na pomorskom dobru, magistarska radnja, Pravni fakultet u Splitu, 2009.,
 48. Odnos članka 186.a i članka 324. Zakona o parničnom postupku, Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse: građansko, trgovačko, radno i procesno pravo u praksi : Godišnjak. 16 (2009),
 49. Plaže kao dio pomorskog dobra, Hrvatska pravna revija, Zagreb – 9(2009)2,
 50. Pravni status marina u Republici Hrvatskoj, Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske, Zagreb, – 1(2010),1, – pregledni znanstveni rad
 51. Etažno vlasništvo u Republici Hrvatskoj s osvrtom na Republiku Austriju, Zbornik četvrtog kongresa o katastru s međunarodnim sudjelovanjem, Hrvatsko geodetsko društvo, Zagreb, 2010., – izlaganje na međunarodnom znanstvenom skupu
 52. (Ne)primjena sigurnosne mjere oduzimanja osobnog vozila u kontekstu kaznenog djela iz članka 308. stavak 2. Kaznenog zakona, Novi Informator, br. 5935, Zagreb, 2011.
 53. Pomorsko dobro u Prijedlogu Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama iz travnja 2010., Zbornik radova In memoriam prof. dr. sc. Vjekoslav Šmid, 2010. – 2012., Split, 2012., – izvorni znanstveni rad
 54. Pomorsko dobro (novi pogled), Zbornik radova In memoriam prof. dr. sc. Vjekoslav Šmid, 2010. – 2012., Split, 2012., izvorni znanstveni rad
 55. Presedani i pravni sustav Republike Hrvatske, Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse: građansko, trgovačko, radno i procesno pravo u praksi: Godišnjak. 17 (2010),
 56. Zaštita pomorskog dobra u Republici Hrvatskoj, Poredbeno pomorsko pravo, Zagreb, – 49(2010),164; – pregledni znanstveni rad
 57. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim cestama, Ceste i mostovi, 56(2010)2,
 58. (Ne)primjena sigurnosne mjere oduzimanja osobnog vozila u kontekstu kaznenog djela iz članka 308. stavak 2. Kaznenog zakona, Novi Informator, Zagreb, 2010., br. 5935,
 59. Tužba za naknadu štete protiv Europske unije, Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse: građansko, trgovačko, radno i procesno pravo u praksi : Godišnjak. 18 (2011).,
 60. Opet o pomorskom dobru (….), Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse: građansko, trgovačko, radno i procesno pravo u praksi : Godišnjak. 19 (2012).,
 61. Određivanje granice pomorskog dobra u Republici Hrvatskoj – de lege lata i de lege ferenda, doktorska radnja, Pravni fakultet u Splitu, 2012.,
 62. O (ne)nadležnosti trgovačkog suda, Novi Informator, Zagreb, 2012., br. 6123,
 63. Upravljanje dobrima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Vol. 34 No. 1, 2013., – stručni rad
 64. Pomorsko dobro jučer, danas i sutra, Zbornik radova In memoriam prof. dr. sc. Vjekoslav Šmid, Rab, 2013., – izvorni znanstveni rad
 65. Dualizam u primjeni propisa o postupcima davanja koncesije na pomorskom dobru (Antinomija prava u postupcima davanja koncesije na pomorskom dobru), Zbornik radova In memoriam prof. dr. sc. Vjekoslav Šmid, Rab, 2013., – prethodno priopćenje
 66. U povodu donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku – de lege ferenda, Novi Informator, Zagreb, 2013., br. 6151,
 67. Tužba zbog povrede europskog prava (povreda komunitarnog prava od strane države članice), Zbornik, Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Organizator, Zagreb, 2013.,
 68. Tužba zbog povrede europskog prava, Hrvatska pravna revija, Zagreb – 14(2014),1,
 69. O (ne)nadležnosti suda i upravnog tijela, Poredbeno pomorsko pravo, Zagreb, 2013., br. 167/13, – pregledni znanstveni rad
 70. Sličnosti i razlike upravljanja srodnim općim dobrima, Zbornik radova In memoriam prof. dr. sc. Vjekoslav Šmid, Rab, 2014., – izvorni znanstveni rad
 71. Povodom odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske, Zbornik 21 Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Organizator, Zagreb, 2014.,
 72. Pravni problemi morske obale (u svjetlu europskog i hrvatskog prava), Poredbeno pomorsko pravo – 54(2015),169; – izvorni znanstveni rad
 73. Rok za podnošenje podzakonskog akta nije zakonski rok, Hrvatska pravna revija, Zagreb – 15(2015),11,
 74. Kauciona hipoteka što je to?, Zbornik Veleučilišta u Šibeniku, 2015., br. 1-2, pregledni znanstveni rad
 75. Ugovor između odvjetnika i stranke (povodom presude Suda Europske unije, C-537/13, od 15. siječnja 2015.), Hrvatska pravna revija, Zagreb – 16(2016)1,
 76. Odgovornost države za acta iure imperii, Hrvatska pravna revija, Zagreb – 16(2016)4,
 77. (Ne)zakoniti dokazi u kaznenom postupku (poseban osvrt na mjere tajnog snimanja telefonskih razgovora i trećega u tim radnjama), Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci, Vol.37 No.1, 2016., – pregledni znanstveni rad
 78. Refleksija pravila o prisilnom namirenju iz Direktive o hipotekarnim kreditima na kreditne usluge (s osvrtom na određena zemljišnoknjižna pitanja), Zbornik XII majsko savjetovanje Usluge i uslužna pravila, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Kragujevac, 2016., – izlaganje na međunarodnom znanstvenom skupu
 79. Pomorsko dobro opće ili javno dobro?, Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku, 2016., br. 1-2, – izvorni znanstveni rad
 80. Predstojeće izmjene i dopune Zakona o parničnom postupku – de lege ferenda, Zbornik 23 Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Organizator, Zagreb, 2016., – u pripremi
Scroll to Top