dr.sc. Mirjana Kovačić

Mirjana Kovačić

Mirjana Kovačić rođena je u Rijeci 1960. godine. Diplomirala je 1983. godine na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Magistrirala je 2004. godine, a diplomu doktora znanosti stiče 2008. godine na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Tema doktorske disertacije bila je “Optimizacija izbora lokacije i sadržaja luke nautičkog turizma”.

Tijekom godina radila je na različitim poslovima i obavljala funkcije vezane uz gospodarstvo, a od godine 1998. radi u regionalnoj samoupravi (Primorsko goranska županija) na poslovima vezanim uz pomorsko dobro i koncesioniranje.

U dosadašnjem znanstveno-istraživačkom radu osim magistarskog i doktorskog rada, objavila je samostalno ili u koautorstvu preko 50 radova (http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=282483).

Izlagala je na konferencijama te sudjelovala u radu nekoliko stručnih skupova. Također je sudjelovala i u izradi projekata, studija i znanstvenih projekata.

Na pomorskom fakultetu u Rijeci sudjeluje u nastavi na kolegijima, Upravljanje obalnim područjem, Planiranje i projektiranje luka nautičkog turizma, Promet u turizmu i Nautički turizam.

Scroll to Top