Kap. d. pl. Zlatan Marunić, dipl. ing.

Zlatan marunić

Rođen 1965. godine u Rijeci, nakon završene Pomorske škole, Pomorskog fakulteta u Rijeci i plovidbe na trgovačkim brodovima od 1995. godine radi u tijelima državne uprave i lokalne, regionalne samouprave na poslovima vezanim uz pomorstvo i davanje koncesija na pomorskom dobru.

U Uredu državne uprave PGŽ bio je predstojnik pododsjeka, pomoćnik pročelnika, te pročelnik Ureda za pomorstvo od 2001. do 2003. U sklopu redovnih poslova bio je ovlašten za inspekcijski nadzor na pomorskom dobru od 1996. do 1997. godine, zatim predsjednik Vijeća za koncesijska odobrenja u PGŽ od 1997. do 2003. godine, predsjednik Povjerenstva za granice pomorskog dobra od 2001. do 2003. godine, član Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije od 1998. do 2003. godine, te član Stožera operativnog centra za provedbu plana intervencija do 2004. godine.

Od 2004. godine zaposlen je u Upravnom odjelu za pomorsko dobro, promet i veze u Primorsko-goranskoj županiji kao savjetnik za poslove pomorstva i pomorskog dobra, a od 2012. godine do danas je voditelj Odsjeka za pomorsko dobro i koncesije. Provodi postupak davanja koncesija, a ujedno je i voditelj Upisnika koncesija u PGŽ.

Član je 7. Vijeća za koncesijska odobrenja pri priobalnim općinama/gradovima u Primorsko-goranskoj županiji, a od 2004. do 2006. bio je član upravnih vijeća Županijskih lučkih uprava Opatija-Lovran-M.Draga i Bakar-Kraljevica.

Aktivno sudjeluje u izradi zakona i podzakonskih akata u domeni pomorskog dobra, koncesioniranja i luka od 1996. godine.

Scroll to Top