Upravljanje pomorskim dobrom u Republici Hrvatskoj

Dr.sc. Vanja Seršić – Sažetak doktorske disertacije

U ovoj doktorskoj disertacije dao se pregled upravljanja pomorskim dobrom u Republici Hrvatskoj, pri čemu se kao upravljanje podrazumijeva kompletna skrb o pomorskom dobru, koja u sebi sadrži brigu o održavanju, unapređenju, zaštiti i optimalnom gospodarskom korištenju pomorskog dobra.

Budući je pomorsko dobro opće dobro na kojem, po propisima Republike Hrvatske, nema prava vlasništva nužno je kod korištenja pomorskog dobra precizno odrediti na koji način se može koristiti, a da to ne sprječava osnovnu namjenu pomorskog dobra da bude svima pod jednakim uvjetima dostupno za korištenje. Pravno gospodarski instrument putem kojeg se regulira gospodarsko korištenje pomorskog dobra su koncesije i one su također dio upravljanja pomorskim dobrom.

Na kraju rada se u cilju poboljšanja upravljanja pomorskim dobrom u Republici Hrvatskoj predlaže uvođenje integralnog upravljanja pomorskim dobrom koje će harmonizirati javni interes svih građana Hrvatske izražen kroz rad javnopravnih tijela raznih razina, gospodarski interes korisnika pomorskog dobra i potrebu zaštite pomorskog dobra kao prirodnog dobra u cilju održivog razvoja. Pri tome se neposredno operativno upravljanje treba spustiti na logički opravdane najniže nivoe vlasti, odnosno jedinice lokalne samouprave svuda gdje je to moguće, a to iziskuje i nužnu decentralizaciju uprave u cijeloj Hrvatskoj uopće.

Scroll to Top