Građenje na pomorskom dobru

U okviru Hrvatske komore građevinskih inženjera – Odbora za stručno usavršavanje održan je 23. veljače, 2012. seminar u Zagrebu na kojem je prezentirana problematika vezana uz temu “Građenje na pomorskom dobru”.

Voditelji i organizatori seminara bili su Zlatko Pletikapić, Željko Pavlin i Sandra Lihtar.

Na seminaru među ostalim uglednim predavačima sudjelovala je i zamjenica ministra Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Ana Mrak Taritaš.

U okviru rasprave o poticanju ulaganja na pomorskom dobru sudac Županijskog suda u Rijeci Vlado Skorup posebni naglasak u svom izlaganju je dao na otvoreno pitanje prava građenja na pomorskom dobru i preuzimanju rješenja Zakona o vlasništvu i drugih stvarnih prava u Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama.

Obzirom na specifičnost zatečenog stanja na pomorskom dobru prema mišljenju Skorupa danas sasvim sigurno treba ustrajati na potpunoj nevlasničkoj koncepciji pomorskog dobra. Međutim kada je riječ o građevinama i drugim izgrađenim objektima, možda bi vrijedilo razmisliti o modelu ograničenog prava vlasništva, kakvo je u obliku vremenskog ograničenja moguće primjeniti za vrijeme trajanje koncesije sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Urednik portala Branko Kundih u svom izlaganju ponovo je naglasio da se ne može od investitora-koncesionara očekivati da ulaze u neizvjesne poslovne projekte na pomorskom dobru ako nisu transparentno utvrđeni pravni i ekonomski okviri koncesijskog sustava, a sve u cilju jačanja pravne sigurnosti i ulaganja na pomorskom dobru.

Sažetak seminara po temama:

1. Mr. sc. Vlado Skorup: Zakon o pomorskom dobru

Predavanje obuhvaća opći prikaz Zakona o pomorskom dobru, njegovog duha i sadržaja, s posebnim osvrtom na njegove korjene, tradiciju primjene u zemljama Mediterana, njegove moguće daljnje prilagodbe, te o njegovoj primjeni u području graditeljstva.

2. Mr. sc. Vlado Skorup: Vlasničko pravni aspekti pomorskog dobra

Predavanje obuhvaća primjenu Zakona o pomorskom dobru u području vlasničko-pravnih odnosa, s posebnim osvrtom na sljedeće teme:

 • vlasničke odnose,
 • pravo zaloga,
 • pravo građenja

3. Prof. dr. sc. Axel Luttenberger: Ekosustavni pristup zaštiti i očuvanju morskog okoliša

Predavanje obuhvaća teme iz područja zaštite i očuvanja morskog okoliša kao sastavnog dijela integralnog upravljnja pomorskim dobrom, zaštićenim obalnim pojasom i ukupnim morskim okolišem kao najvrijednijim dijelom nacionalnog prostora, s posebnim osvrtom na sljedeće teme:

 • međunarodne konvencije kojih je RH potpisnik,
 • strategiju zaštite i očuvanja morskog okoliša,
 • usklađivanje hrvatskih propisa sa standardima EU,
 • prijedloge institucionalnog okvira za oživotvorenje ekosustavnog pristupa zaštiti i očuvanju morskog okoliša

4. Prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper: Plaćanje i osiguranje plaćanja kod ugovora o građenju

Predavanje obuhvaća primjenu Zakona o obveznim odnosima u području ugovora o građenju s osvrtom na moguće rizike koji se javljaju kod građenja na pomorskom dobru i u zaštićenom obalnom pojasu.

5. Branko Kundih: Pomorsko dobro i koncesije u praksi

Predavanje obuhvaća problematiku praktične primjene zakonske regulative vezane uz pomorsko dobro i koncesije, s posebnim osvrtom na sljedeće teme:

 • upravljanje pomorskim dobrom u praksi
 • granice pomorskog dobra u praksi
 • imovinsko-pravna pitanja na pomorskom dobru u praksi
 • koncesije na pomorskom dobru u praksi
 • prijedlozi i rješenja

6. Ana Mrak-Taritaš: Zakonodavni okvir prostornog planiranja u zaštićenom obalnom području mora

Predavanje obuhvaća načelno planiranje unutar zaštićenog obalnog područja mora s aspekta ograničenja s osvrtom na specifičnosti pomorskog dobra:

 • definiranje zaštićenog obalnog pojasa (ZOP)
 • uvjeti i kriteriji za planiranje naselja i izdvojenih građevinskih područja u ZOP-u
 • uvjeti i kriteriji za planiranje namjene koja po svojoj prirodi zahtijeva smještaj uz more
 • definiranje obalne linije u našem zakonodavstvu i zakonodavstvu mediteranskih zemalja
 • uvjeti i kriteriji za građenje na pomorskom dobru
Scroll to Top