Izmjene i dopune Uredbe o koncesijskim odborenjima

Foto: Suradnik13, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Vlada Republike Hrvatske 22. svibnja, 2014. donijela je Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 119. točke 1.c) Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine”, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009 i 123/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. svibnja 2014. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POSTUPKU DAVANJA KONCESIJSKOG ODOBRENJA NA POMORSKOM DOBRU

Članak 1.

U Uredbi o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine”, br. 36/2004, 63/2008 i 133/2013), u članku 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Odobrenje iz stavka 2. ovoga članka ne može se dati na dijelu pomorskog dobra koje je utvrđeno kao lučko područje niti na dijelu pomorskog dobra koje je dano u koncesiju.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 5. riječ: “prilozi” zamjenjuje se riječju: »prilog«, a riječi: “i 1C” brišu se.

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. riječi: ” i Tablici 3″ brišu se, a iza riječi: “pomorsko dobro” stavlja se zarez i dodaju se riječi: “odnosno mikrolokacija na morskoj obali,”. Stavak 2. briše se.

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 2. riječi: “!stavcima 1. i 2.” zamjenjuju se riječima: “stavku 1.”.

Članak 3.

U članku 7. stavku 1. iza riječi: “osoba” stavlja se zarez i dodaju se riječi: “vlasnik obrta”.

Stavci 4. i 5. brišu se.

U dosadašnjem stavku 6. koji postaje stavak 4. riječi: “i Tablici 3.” brišu se.

Članak 4.

U članku 8. stavku 4. zarez i riječi: “a za obavljanje djelatnosti potrebna je mikrolokacija na pomorskom dobru,” brišu se.

Članak 5.

U članku 10. stavak 2. briše se.

Članak 6.

U članku 11. stavku 1. riječi: “mora, turizma, prometa i razvitka« zamjenjuju se riječima: »pomorstva, prometa i infrastrukture”.

Članak 7.

U članku 13. stavku 4. riječi: “Pravilniku o proglašenju i razvrstaju turističkih mjesta u razrede (“Narodne novine”, br. 75/94, 69/97, 60/98 i 78/99)” zamjenjuju se riječima: »Pravilniku o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede”.

Članak 8.

U članku 15. riječi: “stavak 5.” zamjenjuju se riječima: “stavku 4.”.

Članak 9.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Narodnim novinama”.

Klasa: 022-03/14-03/53

Urbroj: 50301-05/18-14-2

Zagreb, 22. svibnja 2014.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.

Scroll to Top