Mali Lošinj bez nautičara ili igra s pravnom državom

Kako prenosi Novi List 1. lipnja, 2011. igre s koncesijom ostavile su luku Mali Lošinj bez nautičara (50% dosadašnjeg kapaciteta) i bez usluge korištenja prije nekoliko godina uređenih sanitarija. Ministarstvo mora donijelo je Rješenje da niti jedan ponuditelj pa tako niti već odabrani Yacht Marine (Y/C “Marina” d.o.o. iz Malog Lošinja) ne može biti koncesionar za privez plovila u luci Mali Lošinj. Posao je dodijeljen odnosno samostalno ga je preuzela Lučka uprava. Ravnatelj Lučke uprave Gracijano Petrinić je izjavio da će zbog neodgovornosti Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave Malom Lošinju ove sezone biti nanesena velika turistička šteta i sramota koju ćemo morati godinama ispravljati i ispočetka stvarati dosegnutu reputaciju.

Komentar

Konstatacija ravnatelja Lučke uprave ne može se dovesti u pitanje te je naprosto neprihvatljivo da na pragu turističke sezone luka Mali Lošinj nema koncesionara. Nevjerojatno je postupanje Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave da nakon 100 dana sebe proglašava nenadležnom.

Prema ocjeni Portala ovakvim postupanjem Državna komisija u postupku rješavanje žalbi odnosno pružanju pravne zaštite dovodi u pitanje elementarnu pravnu sigurnost koncesionara koji sudjeluju u natječaju za koncesiju. Zato smatramo da je odgovornost Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave neupitna. Sa žaljenjem možemo konstatirati da je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture unatoč odluci Upravnog vijeća Lučke uprave Mali Lošinj poništilo njen izbor za dodjelu koncesije. U takvim okolnostima Lučka uprava treba naći odgovarajuća rješenja da spasi ovu turističku sezonu i sanira štetu nanesenu malološinjskom turizmu. Konačna riječ sada je u rukama Upravnog suda Republike Hrvatske.

Gdje leži problem ?

Sukladno Zakonu o koncesijama propisano je da se pravna zaštita u postupku davanja koncesije provodi u skladu s propisima kojima se uređuje javna nabava. Na osnovu Zakona o javnoj nabavi Državna komisija za kontrolu postupka javne nabave nadležna je za rješavanje žalbi u postupcima javne nabave, uvažavajući načela zakonitosti, efikasnosti, ekonomičnosti i kontradiktornosti postupka. Na računanje rokova primjenjuju se odredbe kojima se uređuje upravni postupak i javna nabava.

Problem djelomično leži u činjenici da Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama još nije usklađen odnosno nije preuzeo rješenja Zakona o koncesijama i javne nabave. Pripreme za donošenje novog Zakona su u završnoj fazi te se očekuje da Zakon kreće uskoro u proceduru. Na osnovu postojećeg Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama iz 2003. god. za raspravljanje svih pitanja i rješavanje svih sporova u svezi s davanjem, izvršavanjem, opozivom ili izmjenom odluka o koncesiji na pomorskom dobru nadležno je Ministarstvo.

U upravnoj praksi sam postupak donošenja koncesija na pomorskom dobru već sada se provodi većim djelom sukladno Zakonu o koncesijama. Zaista ostaje otvoreno pitanje nadležnosti za rješavanje sporova vezanih za pružanje pravne zaštite na pomorskom dobru u ovom prelaznom periodu. Međutim, pitanje dvojbe o eventualnoj nenadležnosti Državna komisija je trebala riješiti odmah, i to maksimalno u roku od 15 dana.

Postavlja se pitanje što će se desiti nakon donošenja novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama kada će nadležnost Državne komisije biti neupitna na pomorskom dobru?

Ovakvim postupanjem i proglašavanjem nenadležnosti kod pružanja pravne zaštite u postupku davanja koncesija na pomorskom dobru odgovorne institucije izbjegavaju svoju zakonsku funkciju te jednostavno kompromitiraju pravnu državu. Nepovratno se gubi vrijeme, te stranke u postupku davanja koncesije kao i turističko gospodarstvo trpe enormnu štetu, ugled i povjerenje gostiju.

Upozoravamo da sukladno Zakonu o državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave štetu koja stranci nastane nezakonitim ili nepravilnim radom Državne komisije nadoknađuje Republika Hrvatska.

Scroll to Top