Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama od izuzetne je važnosti za upravljanje lučkim sustavom Republike Hrvatske

Autor: dr.sc. Vlado Mezak, ravnatelj Lučke uprave Rijeka

Osnovne informacije – djelatnosti, ciljevi, vizija

Lučka uprava Rijeka osnovana je 1996. godine kao prva lučka uprava u Republici Hrvatskoj.

Upravljanje i planiranje strateškog razvoja riječke luke glavne su djelatnosti lučke uprave i razlog njenog osnivanja, dok su gospodarske funkcije preuzeli brojni koncesionari, odnosno privatne tvrtke, što je u skladu s tranzicijom gospodarstva prema tržišnoj ekonomiji.

Riječka je luka otvorena za javni promet, a prema veličini i značaju proglašena je lukom od osobitog gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku. Ova promjena utjecala je pozitivno na poslovanje tijekom kojeg su započeti i ostvareni vrijedni projekti: Samsung – opremanje kontejnerskog terminala i terminala za rasuti teret, kao i brojne komponente Rijeka Gateway projekta.

Osnovni ciljevi Lučke uprave Rijeka, uz djelatnost upravljanja lučkim područjem (smještenim na četiri odvojene lokacije – (Rijeka, Bakar, Raša i Omišalj), vidljivi su kroz spomenuto planiranje strateškog razvoja, kao i modernizaciju i jačanje konkurentnosti riječke luke. Lučka uprava Rijeka posebno valorizira riječki prometni pravac pa ujedno predstavlja i jedinu referentnu instituciju za vođenje razvojnih infrastrukturnih planova i projekata. Rijeka Gateway projekt složeni je razvojni program koji ima za cilj usklađivanje lučko – operativnih zahtjeva sa urbanim dijelom gradskog područja, te prometno povezivanje lučkog područja s međunarodnim cestovnim i željezničkim koridorima. Jedinstveni i motivirajući cilj koji će se dostići dovršenjem Rijeka Gateway projekta jest jačanje konkurentnosti riječke luke i riječkog gospodarstva u cjelini. Da bi se zacrtani planovi i ostvarili, pokrenuto je niz vrijednih međunarodnih projekata uz pristupanje strukovnim udrugama poput NAPA (udruženje sjevernojadranskih luka), MedCruise, ESPO, EcoPorts, IAPH, EIA, IACP i drugim. Djelovanje u članstvima olakšava komunikaciju i korisno je za kreiranje lučke politike i dugoročne strategije razvoja.

Uključivanje u međunarodne aktivnosti predstavlja spremnost sudjelovanja u brojnim projektima poboljšanja prometne infrastrukture, u vidu ostvarivanja daljnjeg razvoja riječke luke, kako gospodarskog tako i socijalnog.

Glavna motivacija Lučke uprave Rijeka leži u podizanju opće organizacijske sposobnosti i ostvarivanju ciljeva koji se ogledaju kroz uspješno praćenje krupnih investicijskih projekata, povećanje ulaganja u kvalitetu i modernizaciju, a sve radi jačanja konkurentnosti riječke luke i prometnog pravca uopće.

Vizija

Riječka luka kao vodeća hrvatska luka postat će najveća kontejnerska luka u regiji i jedna od najvažnijih luka za povezivanje Dalekog istoka i Srednje Europe s posebnim naglaskom na brigu o okolišu, sigurnost brodova i lučkih prostora, te odgovornom poslovanju i suradnji s lokalnom zajednicom u okruženju. Riječka luka razvija se kao južni pravac za tržište Srednje Europe sa statusom nove, snažne, konkurentne i sigurne mediteranske luke, namijenjene kako prometu roba, tako i prometu putnika.

O važnosti Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama

Na riječkom lučkom području kojim upravlja Lučka uprava Rijeka obavlja se velik broj djelatnosti koje obuhvaćaju: brigu o građenju, održavanju, upravljanju, zaštiti i unaprijeđenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje; građenje i održavanje lučke podgradnje; stručni nadzor nad građenjem, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje); osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnosti lučkog područja za plovidbu, te osiguranje reda u luci; osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili usluga za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata (čuvanje luke, vatro zaštita); prihvat otpada s plovnih objekata i organiziranje njegovog zbrinjavanja; donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone; davanje koncesija i dozvola za obavljanje aktivnosti i korištenje lučke podgradnje i nadgradnje; usklađivanje i nadzor rada koncesionara na lučkom području i sl.

Za sve navedene djelatnosti odgovorna je isključivo Lučka uprava Rijeka, a da bi se ove djelatnosti obavljale što učinkovitije, Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama od izuzetne je važnosti za skladno, učinkovito i propisno upravljanje.

Eventualne neusklađenosti i manjkavosti Zakona, mogu otežati obavljanje spomenutih aktivnosti na lučkom području i negativno utjecati na provedivost pojedinih projekata. Stoga i u ovom segmentu Lučka uprava Rijeka ima posebnu ulogu, ali i priliku da upozori nadležna tijela za pomorski promet i pripadajuće zakonodavstvo, te ukaže na moguće posljedice.

Ispred Lučke uprave Rijeka iskazujem zadovoljstvo da se proces donošenja Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, koji je prema svemu rečenom od osobite važnosti za poslovanje luka, bliži kraju i uvjeren sam da će se njegovim stupanjem na snagu otvoriti veće mogućnosti i ponuditi kvalitetnija rješenja za daljnji razvoj lučkog sustava ne samo u Rijeci već u cijeloj Republici Hrvatskoj.

 

Biografija

Scroll to Top