Morske luke

Autor: Loris Rak dipl.iur. Stečajni upravitelj

Legislativa o morskim lukama osvjedočeno je podnormirana. Iako morske luke zasigurno predstavljaju najznačajniji dio pomorskog dobra u gospodarskom smislu, postojeća legislativa u tom dijelu ne može biti zadovoljavajuća. Odredbe koje uređuju morske luke primjetno su neuravnotežene pa dok propisi o upravljanju lukama koje su otvorene za javni promet zauzimaju značajni dio zakona, luke za posebnu namjenu nemaju čak niti svoju adekvatnu definiciju.

Struka upozorava

U postupku donošenja nove legislative predlagatelj zakona trebao bi uzeti u obzir potrebu definiranja svrhe i funkcija te načina upravljanja lukama posebne namjene, precizno i sveobuhvatno definirati njihove vrste te postaviti jasne kriterije njihova razvrstaju po značaju. Pri tome, bilo bi poželjno razvrstaj luka posebne namjene temeljiti prvenstveno sukladno njihovoj vrsti. Nema opravdanog razloga da pojedine vrste luka posebne namjene pojedinačno imaju značaj za Republiku Hrvatsku (npr. ribarske luke, sportske luke, luke nautičkog turizma), dok je kod pojedinih taj značaj isključiv (vojne luke). U onim lukama posebne namjene koje mogu imati značaj za područje pojedine regije, ali i Republike Hrvatske u cjelini, kriterije na njihov razvrstaj treba definirati načelima prostornog planiranja koji će uzimati u obzir njihov prostorni, gospodarski, socijalni i ini značaj, a ne administrativno-birokratskim pristupom vođenim načelom lakog određivanja, poput broja vezova, površine akvatorija i slično.

Nadalje, da bi podjela luka prema vrsti imala smislenu svrhu, predlagatelj zakona bi trebao jasno definirati njihove pojmove, odrediti način njihovim upravljanjem te jasno odrediti lučke usluge i gospodarske djelatnosti koje se u njima pružaju i obavljaju, a koje bi, u slučaju zadržavanja modela njihovim upravljanjem, jasno mogla odrediti opseg prava i obveze u ugovorima o koncesiji.

Glede luka otvorenih za javni promet, postojeća legislativa također nije zadovoljavajuća u pitanju njihova razvrstaja prema značaju, što je posebno vidljivo kod određivanja lokalnog i regionalnog (županijskog) značaja pojedine luke. Zakonodavac bi trebao jasno odrediti kriterije na temelju kojih bi se takav razvrstaj obavljao jer postojeće podzakonsko rješenje nije zadovoljavajuće.

Ključno pitanje koje bi se trebalo dodatno urediti jest precizno definiranje lučkih usluga (djelatnosti) koje se mogu pružati u javnim lukama te ih adekvatno kategorizirati te potom propisati način i nositelje njihova obavljanja. Nije nužno potrebno sve gospodarske aktivnosti koje se odvijaju u luci podvrgavati pojmom lučkih djelatnosti i time podvrgavati posebnom režimu dodjele prava za njihovo obavljanje (u pravilu koncesijskom režimu). Postojeća normativna krutost ne uzima u dovoljnoj mjeri u obzir da su lučka područja, pogotovo luka od lokalnog i županijskog značaja, prostorno smještena u naseljima te da da se na njima ne odvijaju samo lučke djelatnosti, već i druge kulturne, zabavne i sportske aktivnosti koje su praćene gospodarskim aktivnostima prodaje roba i pružanja usluga manjeg opsega privremenog i povremenog sezonskog karaktera. Inzistiranje resornog ministarstva na onemogućavanju tih aktivnosti, praćena praksom krutih upravnih i inspekcijskih nadzora, posljedično dovodi do nepotrebnog nezadovoljstva šire zajednice onemogućavanjem tih aktivnosti i oduzimanjem urbanističkog potencijala lučkim područjima u lukama koje su smještene u naseljima. A takva percepcija dalje rezultira pogrešnim prostornim planiranjem kojim se lukama oduzima nužno potrebno kopneno područje za normalno funkcioniranje onih lučkih djelatnosti koje su u pravilu u funkciji komunalnog dijela luke i tranzita u nautičkim dijelovima luke.

Prostora za kvalitetnije normativno uređenje postoji i kod financiranja upravljanja lukama, posebno u segmentu lučkih tarifa. Potrebno je jasno odrediti kriterije za njihovo određivanje kako glede vrste, tako i glede određivanja njihove visine. Pri tome kriteriji trebaju biti određeni u smislenoj svezi s namjenom zbog koje se lučke tarife ubiru, a ne administrativno-birokratskim pristupom vođenim načelom njihova lakog određivanja. Lučkim pristojbama treba osigurati i efikasnost u njihovoj naplati uzimajući u obzir da su to prihodi koji se ubiru na temelju zakona.

Svakako važno pitanje koje treba urediti u novom zakonu predstavlja i određivanje, ali još važnije i učinkovita provedba lučkog reda. Budući da u luci boravi i djeluje iznimno veliki broj korisnika, adekvatna i učinkovita provedba lučkog reda možda je i jedan od najvažnijih segmenata buduće legislative kojem treba pridati pažnju je nepoštivanje lučkog reda nema samo negativne implikacije na tijelo koje upravlja lukom, već i ostale korisnike čije prava to tijelo mora osigurati.

Biografija

Scroll to Top