Nautička sidrišta u Francuskoj

Autor: Katarina Kundih mag.iur.

Francuska obala je danas pod sve većim pritiskom ljudskog djelovanja, prvenstveno zbog urbanizacije na kopnu, a na moru zbog porasta nautičkog turizma.

Sidrišta i privremene konstrukcije odnosno lako uklonjivi objekti doprinose održivom razvoju obalnog područja, pomirujući interese nautičke plovidbe, sigurnosti i zaštite okoliša. One omogućuju pristanak i zaustavljanje broda bez potrebe izgradnje luke koja je istovremeno skupa i dovodi do trajne prenamjene prostora.

Interesi za osnivanje sidrišta

Interes države

Interes države sastoji se u gradnji privremenih konstrukcija koje ne uzrokuju nepovratnu prenamjenu zemljišta; to su mobilne konstrukcije i njihova je veličina u skladu s predmetom ovlaštenje, njegovim trajanjem i obvezom uklanjanja istekom ugovora. U mediteranskim krajevima služe prvenstveno sprječavanju prekapacitiranosti luka prilikom glavne sezone, time da se posjetiocima osigura sidrenje ali i zaštita okoliša izbjegavajući bacanje sidra na dno.

Interes općine

Interes općine je da može primiti, u ljetnom periodu, višak plovila nautičkog turizma.

Interes upravitelja sidrišta

Interes za upravitelja sidrišta je da pruža usluge i naplaćuje naknadu od korisnika.

Interes turista nautičara

Mogućnost da sidri brod na sigurnom mjestu blizu obalnog mjesta.

Mediteranska strategija

Mediteranska strategija za upravljanje sidrištima za brodove nautičkog turizma iz 2010. godine definira sidrenje kao praksu vezivanja broda na stalno ili privremeno sidro van lučke infrastrukture. Strategija navodi pojam sidrišta kao zonu u kojoj se brod može skloniti: mjesto zaštićeno od vjetra i valova diljem obale gdje se brod može sigurno zaustaviti privezujući se na sustav sidrenja. Povoljnost područja za sidrište ovisi o hidrodinamičkim (npr. struje) i meteorološkim faktorima (npr. izloženost vjetru).

Odobrenje o osobnoj privremenoj okupaciji (Autorisation d’occupation temporaire individuelle)

Omogućuje privatnim osobama, npr. udrugama da koriste corpo morta. Dana je intuitu personae i ne dopušta nositelju da na druge prenosi svoje pravo niti da ubire naknadu za dane usluge.

Organizirana zona sidrišta / zona sidrišta i lakanih kontrukcija (Zone de mouillages organisés (ZMO) / Zone de mouillages et d’équipements légers (ZMEL))

Zona sidrišta i lakih konstrukcija, kako ju definira Dekret br. 91-1110 od 22 listopada 1991. je zona sidrišta čija je namjena prihvat nautičara i čije su infrastrukture lakše od onih koje postoje u lukama. Postoji obveza poštivanja sigurnosnih (osoba i dobara), higijenskih i ekoloških uvjeta, a dopušteno je ubiranje naknade za dane usluge od strane ovlaštenika.

Preporuka

Općine ili skupine općina imaju pravo prvenstva u upravljanju lukama koje za primarnu djelatnost imaju nautički turizam. Međutim, područje koje je pod režimom privremene okupacije obuhvaća prostor različit od lučkog područja.

Jedna neobjavljena okružnica tijela državne uprave preporuča da zonama sidrišta upravlja obližnja luka za nautički turizam ili da se to čini u blizini luke kako bi korisnici sidrišta mogli koristiti određenu lučku opremu i usluge kao što su razvrstaj i prikupljanje otpada, sanitarije itd.

Odobrenje za privremenu okupaciju sidrišta

Odobrenje za privremenu okupaciju može biti dano javnim ili privatnim osobama za uređenje, organizaciju ili upravljanje područjem sidrišta i postavljanja privremenih konstrukcija ukoliko radovi i konstrukcije ne uzrokuju nepovratnu prenamjenu tog prostora.

Pravo prvenstva za ishođenje tog odobrenja imaju općine ili skupine općina ili će se ono dodijeliti u skladu s njihovim mišljenjem ukoliko se one odreknu tog prava.

Čl. 4 Dekreta n° 91-1110:

Općina ili skupina općina na čijem je teritoriju predviđeno formiranje sidrišta ima pravo prvenstva u dodjeli odobrenja na njezin zahtjev. Ukoliko zahtjev podnese druga osoba javnog ili privatnog prava, o tome se obavješćuje općina ili skupina općina kako bi one u tom slučaju mogle ostvariti svoja prava prvenstva, ukoliko to žele.

O svojoj odluci općina/općine su dužne obavijestiti prefekta u roku od 3 mjeseca. Općina koja je obavijestila o svojoj namjeri prefekta te iskoristila pravo prvenstva raspolaže dodatnim rokom od 6 mjeseci za podnošenje zahtjeva.

Pravo prvenstva može biti iskorišteno prilikom svake nove dodjele odobrenja, uz iznimku slučaja potrebe obeštećenja prethodnog ovlaštenika odobrenja sukladno Dekretu.

Zahtjev i donošenje odobrenja za sidrište

Uspostava zone sidrišta zahtjeva donošenje odobrenja posebne vrste. Dokumentacija prilikom zahtjev mora biti precizna i sadržavati studiju utjecaja koja sadrži procjenu troškova, opis konstrukcija koje su predviđene, plan lokacije, i detaljan plan zone sidrišta. Dokumentacija također treba uključivati svrhu i djelatnost zone i okolnog područja, ispunjenje uvjeta za sigurnosti osoba i dobara posebno s gledišta plovidbe, uvjete očuvanja dobra, morskog okoliša, zaštitu okoliša, posebice vezano za vodene tokove.

Instalacije, građevine i radovi koji imaju značajan utjecaj na vodu ili funkcioniranje morskog ekosistema moraju biti podvrgnuti proceduri prethodnog odobrenja prije njihovog uvođenja.

Zahtjev za odobrenje je podložan mišljenju niza organa javne administracije. Zahtjev također može biti podvrgnut javnoj raspravi u slučaju kad bi odobrenje dovelo do značajne promjene u korištenju javnog dobra. Tumačenje tog uvjeta stvara poteškoće u slučaju kad se radi o prostoru koji do tog trenutka uopće nije bio korišten, te je značajna izmjena u korištenju neizbježna.

Odobrenje kao pravni akt zajednički donose prefekt i prefekt za pomorstvo ( préfet maritime) te on sadržava:

– razgraničenje područja sidrišta,

– definiranje uvjeta uređenja područja i njegovog funkcioniranja,

– obveze koje je potrebno poštivati kako bi se osigurala sigurnost osoba, dobara i zaštita okoliša,

– godišnji period u kojem se zona odnosno sidrište može iskorištavati,

– dio prostora na sidrištu koji je rezerviran za udruge i za brodove u prolazu, za brodove u prolazu mora biti rezervirano minimalno 25% područja sidrišta.

Predmet, trajanje i prijenos odobrenja

Predmet odobrenja je privremena okupacija pomorskog dobra, van lučkih granica odnosno van lučkog područja s ciljem uređenja, organizacije i upravljanja zonom sidrišta i privremenim konstrukcijama koje imaju za svrhu pristanak i zaustavljanje brodova nautičkog turizma.

Odobrenje se daje za razdoblje od maksimalno 15 godina, uz mogućnost otkazivanja i produljenja. Odobrenje može biti produljeno na zahtjev ovlaštenika. Odbijanje produljenja odobrenja koje više nije na snazi odnosno koje je isteklo ne daje pravo na odštetu korisniku odobrenja. U odobrenju su navedeni mogući načini i uvjeti naknade u slučaju raskida, prvenstveno zbog zaštite javnog dobra ili zbog općeg interesa. Precizirani su i načini na koje će biti obavljena demontaža ili uništenje opreme nakon isteka odobrenja. Korisnik odobrenja može, uz odobrenje prefekta, dati sidrište na upravljanje drugoj osobi kao i obavljanje uz to povezanih usluga U cijelosti ili djelomično će tada ta osoba primati sve povezane prihode vezane uz sidrište.

Štete kod sidrenja

Upravni sud u Nici 2000. godine utvrdio je da je protupropisno postavljanje pontona koji je na otvorenom sidrištu pričvršćen na trajan način za dno teritorijalnog mora te da njegovo sidrenje može uzrokovati štetu za cjelovitost javnog dobra.

Uklanjanje opreme i konstrukcija na sidrištu

Krovni zakon o vlasništvu osoba javnog prava propisuje da oprema i konstrukcije koje je nositelj odobrenja izgradio u zoni sidrišta moraju biti uklonjene istekom odobrenja, a prostor mora biti vraćen u prvobitno stanje. Te radnje izvršavaju se na trošak ovlaštenika odobrenja i on o tome obavještava prefekta najkasnije 2 mjeseca prije početka radova.

Ovlaštenik neće poduzimati radnje uklanjanja opreme i konstrukcija u slučaju:

– produženja odobrenja,

– ako je dodijeljeno novo odobrenje; u kojem slučaju obveza uklanjanja i vraćanja u prvobitno stanje prelazi na novog ovlaštenika.

– ukoliko prefekt obavijesti ovlaštenika da zahtjeva zadržavanje cijele ili dijela opreme ili konstrukcija; država od trenutka te obavijesti preuzima na sebe sva prava ovlaštenika na toj opremi koja treba biti predana u ispravnom stanju i bez prava na naknadu.

U slučaju neizvršenja obveze uklanjanja opreme javno tijelo će to učiniti po službenoj dužnosti na trošak ovlaštenika, nakon isteka rokova koji su predviđeni u opomeni koja mu je prethodno dostavljena.

Ovlaštenik ostaje odgovoran za konstrukcije do njihova potpunog uklanjanja ili njihove predaje državnim tijelima.

 

Izvori:

”Les mouillages organisés sur le Domaine Public Maritime” –  Geneviève Rebufat-Frilet (članak na stranici www.dielette.fr)

Décret n091-111 0 du 22 octobre 1991 relatif aux autorisations d’occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d’équipements légers sur le domaine public maritime

Stratégie méditerranéenne de gestion des mouillages des navires de plaisance (Préfecture maritime de la Méditerranée, Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement), septembre 2010.

 

Biografija

Scroll to Top