Operacije na LNG brodu

Autor: Alan Sacchi

Tijek teretnih operacija na LNG brodu prikazati ćemo od priprema nakon odlaska iz doka do priprema za dok. Većina klasifikacijskih kuća zahtjeva da LNG brodovi idu na inspekcije u dok svake dvije i pol godine. Sada su pokušaji da se taj period produži na pet godina no sve to ovisi o samoj klasifikacijskoj kući i njenim pravilima.

Tijek operacija podijeliti ćemo na:

 • Pripreme za ukrcaj
  • Sušenje
  • Inertiranje
  • Gassing-up
  • Pothlađivanje -cooling-down
 • Ukrcaj
 • Putovanje s teretom
 • Iskrcaj
 • Putovanje u balastu
 • Pripreme za dokovanje
  • Grijanje tankova – warming-up
  • Inertiranje
  • Aeracija tankova

Priprema za ukrcaj

Nakon završenog dokovanja tankovi se moraju prije svega “osušiti”.

Sušenje se obavlja pomoću “suhoga zraka” kojemu je točka rosišta oko -45 C. Nakon što je točka rosišta spuštena na –25 C smatra se da je sušenje završeno te se može započeti s inertiranjem. Ova operacija traje oko 20 sati (za 140000 m3 LNG brod).

Inertiranje se obavlja pomoću brodskog generatora inertnog plina koji ima karakteristike da mu je točka rosišta -45 C, a količina kisika oko 0.5 %. Trajanje ove operacije također je oko 20 sati (za 140000 m3 LNG brod).

Sušenje i inertiranje obavlja se na putu od doka prema ukrcajnoj luci. Kod membranskih brodova tijekom ovoga perioda membrane se također inertiraju no ne inertim plinom već dušikom.

Nakon dolaska broda i priveza na ukrcajni terminal slijede operacije gassing-up-a te hlađenja (cooling-down).

Gassing-up je operacija tijekom koje se inertni plin u tanku potiskuje parama metana. To se postiže na taj način da s terminala dolazi LNG koji se na brodu vaporizira u gas te se kao takav pušta u tank da bi se inertni gas potisnuo. Vaporiziranje se obavlja u tzv. LNG vaporajzeru (evaporatoru). Operacija gassing-up-a traje oko 20 sati (za 140000 m3 LNG brod).

Cooling-down (hlađenje tankova) je operacije tijekom koje se brodski tankovi pothlađuju od +20 C do -130 C. To se postiže na taj način da se s terminala dobiva tekući LNG koji se u tankove dovodi, to jest raspršuje preko rasprskivača postavljenih na “vapour dome”. Višak para koje nastaju kao posljedica hlađenja tanka i evaporacije tekućeg plina, vraća se nazad na terminal pomoću takozvanih “high duty compressors”. U stvari, to su ventilatori kojima se kontrolira tlak u tankovima kako bi uvjek bio u prihvatljivim vrijednostima. Cjelokupna operacija traje oko 10 sati (za 140000 m3 LNG brod).

Nakon što su tankovi ohlađeni na -130 stupnjeva brod je spreman za prihvat tereta to jest ukrcaj. Tijekom operacije “hlađenja” na membranskim brodovima velika pažnja se posvećuje tlaku u primarnoj i sekundarnoj membrani.

Kod sfernih brodova operacija hlađenja traje oko 24 sata i smatra se da je brod spreman za ukrcaj kada je temperatura na ekvatorijalnom pojasu -125 stupnjeva C.

Ukrcaj

Ukrcaj LNG broda obavlja se u “zatvorenom” krugu. To znači da s terminala na brod dolazi LNG, a s broda u tankove terminala dolazi višak para (plina) koji je nastao isparavnjem LNG-a te potiskom plina u tanku LNG-om. Ukoliko se tlak ne može održati u dogovorenim vrijednostima, koriste se kompresori ili ukoliko ni to nije dovoljno ukrcajna rata se mora smanjiti. Ukoliko govorimo o dosadašnjim standardnim veličinama brodova od 125000 do 140000 m3 tada operacija ukrcaja traje oko petnaestak sati, a cijeli boravak broda od “peljara do peljara” oko 24 sata.

Putovanje s teretom

Većina dosadašnjih LNG brodova ima pogon pomoću parne turbine. Kao gorivo se koristi višak para koji nastaje tijekom prirodnog evaporiranja LNG-a. Ukoliko prirodni “boil-off” nije dovoljan tada se koristi takozvani “forcing vaporizer”. To je proces gdje se dodatno “gorivo” za bojlere opskrbljuje pomoću vaporiziranja tekućeg LNG-a u malom “forcing vaporizer-u”.

Iskrcaj

Nakon sigurnoga dolaska i priveza broda slijedi iskrcaj. Iskrcaj LNG-a obavlja se pomoću uronjenih električnih pumpi. Svaki tank ima dvije uronjene pumpe. Maksimalna rata ovisi o terminalima no uobičajena je od 11000 m3/h do 12000 m3/h. Kako smo već naglasili kod ukrcaja, i iskrcaj se obavlja u zatvorenome krugu. To znači da se tekućina u brodskim tankovima nadomještava parama metana koje dolaze sa terminala. Te pare mogu doći pomoću “slobodnog” toka (free-flow) ili koristeći RGB (return gas blower) kako bi pritisak u tankovima ostao u prihvatljivim i dogovorenim vrijednostima. Ukoliko LNG brod ne ide u dok tada se brodski tankovi rijetko stripuju. Naime kako bi brod imao “goriva” do slijedećeg ukrcaja te kako bi mogao održati tankove hladnima, uvijek se ostavlja određena količina tereta koja se naziva “Heel”. Taj “heel” se koristi kao pogonsko gorivo i kao rashladni medij tijekom balastnog putovanja.

Operacija iskrcaja traje oko 12-tak sati a ukupan boravak broda oko 24 sata.

Balasno putovanje

Putovanje u balastu puno je zahtjevnije od “punog”. Naime, tijekom putovanja temperatura u tankovima se mora održavati u “minusu” kako bi na dan ukrcaja brod bio “hladan” i spreman za ukrcaj. S druge strane stalno se vrši “vaporiziranje” tekućeg “heel-a” kako bi brodski bojleri imali pogonsko gorivo. Hlađenje tankova vrši se puštanjem tekućeg LNG preko rasprskivača u tankove. Oba procesa obavljaju se sa uskom suradnjom cijelog brodskog tima.

Pripreme za dokovanje

Nakon zadnjeg iskrcaja prije odlaska na dokovanje, vrši se takozvani “heel out”, to znači da se tankovi stripuju, no niti tada ne potpuno, već u svakom tanku ostane oko 45 mm tereta. Nakon odlaska iz luke iskrcaja započinje priprema broda za dokovanje. Pripreme idu obrnutim tijekom u odnosu na pripreme nakon dokovanja.

Warming tanks (zagrijavanje) vrši se na taj način da se vrši recirkulacija i zagrijavanje plina: plin se iz tankova usisava preko “high duty” kompresora. Nakon kompresora plin prolazi kroz kalorifere (heaters) gdje se postepeno zagrijava do +75 stupnjeva te se tako topao šalje u tankove. Višak para koji nastaje isparavanjem i zagrijavanjem plina izgara u brodskim bojlerima. Smatra se da je zagrijavanje tankova završeno kada srednja temperatura u sekundarnoj barijeri bude veća od +5 stupnjeva C (membranski brodovi). Cjelokupni proces zagrijavanja tankova za LNG brod od 140000 m3 traje oko 58 sati.

Inertiranje – nakon što su tankovi “likvid free” te zagrijani počinje inertiranje tankova. Inertiranje je proces gdje se pare ugljikovodika zamijenjuju inertnim plinom. Sam proces obavlja se pomoću generatora inertnog plina koji pored niske vrijednosti kisika (oko 1 %) ima i nisku točku rosišta (-45 C).

Proces inertiranja traje oko 20 sati (za LNG brod od 140000 m3).

Aeracija je proces gdje se inertni plin u tankovima zamjenjuje suhim zrakom (točka rosišta –45 C). Na taj način nakon dolaska u dok tankovi su spremni za siguran ulazak posade i djelatnika brodogradilišta. Aeracija traje oko 20 sati za brod od 140000 m3.

S ovim izlaganjem je završen kratak generalni opis operacija na LNG brodovima, no sličan slijed je i na ostalim brodovima za prijevoz ukapljenog plina. Naravno da postoje različitosti između svakoga broda i što je moguće na jednom, nije moguće na drugom.

Sigurnost (safety) operacija prioritet je ne samo posade broda već i terminala i svih ostalih subjekata učesnika u poslovanje LNG broda. Ukoliko postoji minimalna sumnja u sljedeći korak najbolje je zaustaviti operaciju i tražiti najbolji savjet ili pomoć.

Povratak u pregled članaka za temu

Scroll to Top