Plava zastava

Međunarodni program plava zastava za plaže i marine

Plava zastava je međunarodni odgojno-obrazovni ekološki program čiji je prvenstveni cilj održivo upravljanje i gospodarenje morem i obalnim pojasom.

Program Plava zastava danas se provodi u većini europskih država, te svake godine u sve više i više država na raznim kontinentima.

Plava zastava je danas u svijetu vrlo cijenjena turistička markica koja je milijunima turista glavni orijentir prilikom odabira destinacije. Kroz Plavu zastavu nastoji se osigurati suradnja turizma i zaštite okoliša na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Plava zastava je najpriznatiji model ekološkog odgoja i obrazovanja te obavješćivanje javnosti kada je u pitanju briga za more i obalni pojas, a posebno kada je u pitanju briga za obalne prostore koji trpe najjači pritisak, a to su plaže i marine koje se nalaze na pomorskom dobru.

Intelektualni vlasnik Plave zastave je Zaklada za odgoj i obrazovanje za okoliš – Foundation for Evironmental Education (skraćeno FEE) koju je utemeljilo Vijeće Europe za potrebe promicanja odgoja i obrazovanja za okoliš na jedinstven način na razini cijele – ujedinjene Europe. Radi dosljednosti treba reći da je Plava zastava izvorno francuski program koji je nakon dvije godine provedbe u Francuskoj prešao u vlasništvo FEE, te su u Europi provodi od 1987. godine, a izvan Europe od 2001. godine. Do nazad šest godina naziv Zaklade i njeni programi imali su pridjev Europska, ali je taj pridjev uklonjen iz naziva Zaklade i njenih programa slijedom činjenice da su programi prepoznati i da su se počeli širiti i van Europe.

Danas kažemo za Plavu zastavu da je globalni-svjetski program, a to se može reći i za ostale programe Zaklade kao što su primjerice Eko-škole (univerzalni program odgoja i obrazovanja za okoliš), Zeleni ključ (hotelski ekološki program), Učenje o šumama (program sračunat na zaštitu šuma i šumskih zajednica), Mladi izvjestitelji za okoliš (virtualno, računalno novinarstvo) i drugi.

Plava zastava

Zakonodavni okvir za provođenje programa plave zastave

Plava zastava na razini ujedinjene Europe zamišljena je kao svojevrstan test-program provedbe nacionalnog i europskog zakonodavstva u tom području. Od samih početaka ugrađene su u kriterije dvije Direktive Europske Unije: Direktiva Parlamenta i Vijeća Europe o upravljanju kakvoćom vode za kupanje i Direktiva Parlamenta i Vijeća Europe o gradskim otpadnim vodama. Zemlje članice Europske zajednice i one koje se spremaju ući u Europsku zajednicu dužne su svoje zakonodavstvo prilagoditi europskom pa su time u prednosti svi oni koncesionari i korisnici plaža i marina koji su prepoznali Plavu zastavu i sa ovog aspekta.

Ciljevi programa plave zastave

Ciljeve kojima teži program Plave zastave mogu se uvjetno podijeliti na kratkoročne i dugoročne:

  • Kratkoročni ciljevi žele čim prije uspostaviti standarde Plave zastave kako bi se destinacija učinila privlačnijom i kako bi čim prije profunkcionirala nacionalna i europska pravno-obvezujuća dimenzija odgovornog upravljanja plažama i marinama.
  • Dugoročnim ciljevima želi se princip održivog i uravnoteženog razvitka kao mentalnu kategoriju ugraditi u svijest svih koji obalni pojas i more koriste na bilo koji način, a prije svih mjesnog stanovništva, zaposlenih u marinama i objektima plaža, te turista i gostiju.

Plaža koja je nagrađena Plavom zastavom nosi međunarodno priznanje koje je u rangu ISO-norme, a po dalekosežnosti je još značajnija za lokalnu zajednicu, na čijem području se provodi Plava zastava. Za kriterije Plave zastave, može se reći da su otvorili stranicu u provedbi Lokalne Agende 21.

Definicija plaže s plavom zastavom

Plaža s Plavom zastavom je službeno određeno područje za kupanje, sa najmanje jednom točkom za uzorkovanje vode. Naziv plaže i granice plaže moraju slijediti službene granice i naziv plaže. Plaža s Plavom zastavom mora imati objekte i standarde kako bi udovoljila kriterijima Plave zastave, te mora biti dostupna za nenajavljene inspekcije Zaklade za odgoj i obrazovanje za okoliš i Udruge “Lijepa naša”. U lokalnoj samoupravi mora biti određena osoba koja će se baviti pitanjima Plave zastave.

Kriteriji plave zastave

Kriteriji na kojima počiva Plava zastava dijele se u četiri skupine i to:

  1. Odgoj i obrazovanje za okoliš i informiranje javnosti
  2. Kvaliteta vode
  3. Upravljanje okolišem
  4. Sigurnost i usluge

Za plaže postoje 32 kriterija, a za marine 16 kriterija iz četiri spomenute skupine, na kojima počiva Plava zastava,a dijele se s obzirom na njihovu važnost (težinu) i provedivost odnosno neprovedivost u pojedinim dijelovima svijeta na:

O – obvezatne (imperativne) – a to znači da ih plaža mora ispunjavati,

P – preporučljive – a to znači da njihovom ispunjenju treba težiti,

NP – neprimjenjive (neprovedivi) – znači da su u nekim regijama primjenjivi (provedivi), a u nekima nisu.

Organizacija programa plave zastave i kako dobiti plavu zastavu

Zaklada za odgoj i obrazovanje u svakoj zemlji ima organizaciju članicu (kao što je nevladina ekološka Udruga “Lijepa naša” hrvatska organizacija članica Zaklade) odgovornu za provedbu programa Plave zastave na nacionalnoj razini.

Kako bi dobile Plavu zastavu, zainteresirane lokalne vlasti (općine,gradovi ili vlasnici marin) moraju uputiti prijavu sa svom relevantnom dokumentacijom nacionalnom operatoru.

Prijava/dokumentacija mora osigurati provedbu kriterija Plave zastave.

Prijave odobrava Nacionalni ocjenjivački sud, koji se sastoji od svih relevantnih sudionika na nacionalnoj razini (Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Ministarstvo turizma, Udruženje lokalnih predstavnika, nacionalne udruge za spašavanje života, stručnjaka za marine, stručnjaka za obrazovanje, predstavnika Zaklade za odgoj i obrazovanje, drugih nevladinih udruga, itd).

Prijave koje odobri nacionalna organizacija prosljeđuju se međunarodnom povjerenstvu koje se sastoji od predstavnika Zaklade za odgoj i obrazovanje (FEE), Programa Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP), Europske Unije i dr. Samo oni kandidati koje odobri međunarodno povjerenstvo dobivaju Plavu zastavu.

Plava zastava je nagrada koja se dodjeljuje za jednu sezonu. Ako situacija odudara od imperativnih kriterija Plave zastave, ona mora smjesta biti povučena, a nacionalni operater mora o tome biti obaviješten.

Potrebno je dati informacije o razlozima povlačenja Plave zastave. Tijekom sezone provode se nacionalne i međunarodne inspekcije. Nadalje, gosti i korisnici plaža/marina s Plavom zastavom potiču se da obavijeste Zakladu u slučaju da opaze kršenje kriterija.

Plava zastava

Program plave zastave

U Hrvatskoj se program Plave zastave za plaže i marine provodi od 1998. godine. U 2009. godini, odnosno u jedanaestoj godini provedbe programa Hrvatska je imala 137 plavih zastava od čega 117 plavih zastava otpada na plaže, a 20 na marine. Sa ovim brojem plavih zastava Hrvatska je otprilike na polovici mogućeg broja plavih zastava, pa treba težiti da i preostale plaže i marine ovladaju standardima Plave zastave. Tako će hrvatska turistička ponuda biti obogaćena neizmjerno velikim kapacitetom na zadovoljstvo svih koji promiču održive vidove turizma i svih korisnika naših plaža i marina.

Važno je reći da i plaže i marine na slatkim stajaćim vodama (jezerske vode) mogu, pod istim uvjetima, biti nosioci međunarodne Plave zastave. U Hrvatskoj 7 plaža na jezerskim vodama nosi Plavu zastavu.

Kakvoću mora na plažama kontroliraju županijski zavodi za javno zdravstvo jadranskih županija: Istarske, Primorsko-goranske, Ličko-senjske, Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske. Rezultate ispitivanja koordinira Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva i postavlja na web stranice Ministarstva: www.mzopu.hr

Informacije o programu Plave zastave za plaže i marine nalaze se na web stranici Udruge “Lijepa naša”: www.lijepa-naša.hr

Scroll to Top