Prijedlog Kamping udruženja Hrvatske

Predlaže se da novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama među ostalim preuzme rješenja na osnovu kojih kampovi, hoteli i turistička naselja koji su dijelom ili u cijelosti na pomorskom dobru ili je turističko zemljište i ostalo zemljište koje koriste sukladno posebnim propisima neposredno i funkcionalno vezano sa pomorskim dobrom i služi za obavljanje njihove redovne djelatnosti (plaže, turistička privezišta, sunčališta, itd.) imaju pravo podnijeti zahtjev za dobivanje koncesije na pomorskom dobru.

Scroll to Top