Projekt DELICROMAR

Autor: doc.dr.sc. Adriana Vicenca Padovan – Jadranski zavod – HAZU

DELICROMAR naslov je znanstvenoistraživačkog projekta koji se provodi na Jadranskom zavodu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti pod vodstvom doc. dr. sc. Adriane Vincence Padovan s predviđenim trajanjem od 1.3.2016. do 28.2.2019. godine, a financira ga Hrvatska zaklada za znanost pod punim nazivom:
“Razvoj suvremenog pravnog i osigurateljnog režima za hrvatske marine – unapređenje konkurentnosti, sigurnosti, sigurnosne zaštite i zaštite morskog okoliša / Developing a modern legal and insurance regime for Croatian marinas – enhancing competitiveness, safety, security and marine environmental standards“

Ovaj se znanstveni projekt usmjerava na istraživanje i ispitivanje prikladnosti pravnog režima koji se odnosi na osnivanje, pravni status, upravljanje i djelatnost luka nautičkog turizma u Hrvatskoj, s posebnim osvrtom na odgovornost luka nautičkog turizma, osigurateljne aranžmane, standarde sigurnosti i sigurnosne zaštite te zaštite morskog okoliša. Istraživanje će obuhvatiti komparativnu analizu prava, pravne literature i sudske prakse u Hrvatskoj i pojedinim drugim europskim zemljama, kao i usporednu analizu uobičajenih uvjeta poslovanja luka nautičkog turizma u Europi, njihovih iskustava i prakse vezanih uz štetne događaje poput pomorskih nezgoda u akvatoriju luke, požara, krađe plovila, neovlaštenog pristupa, onečišćenja morskog okoliša i sl.

Na temelju provedenih istraživanja u okviru projekta će se nastojati ponuditi rješenja za unapređenje pravnog okvira odgovornosti i osiguranja hrvatskih luka nautičkog turizma, sa ciljem povećanja njihove konkurentnosti, sigurnosti, sigurnosne zaštite te zaštite okoliša. Posebno će se raditi na preporučenom modelu općih uvjeta poslovanja kao inovativnom poslovnom rješenju za koncesionare luka nautičkog turizma te na prijedlogu moguće revizije relevantnih propisa, uzimajući u obzir potrebe usklađivanja s pravom Europske unije. Želi se pridonijeti konsolidaciji relevantnog nacionalnog zakonodavstva i razjašnjenju odnosnih pravnih aspekata te ujednačavanju domaće sudske prakse i povećanju pravne sigurnosti u korist svih zainteresiranih. Nastoji se pozitivno utjecati na napredak i daljnji održivi razvoj sektora nautičkog turizma u Hrvatskoj uz uvjet održanja standarda zaštite morskog okoliša, sigurnosti na moru i sigurnosne zaštite, a s obzirom na stratešku orijentaciju naše zemlje prema ovom gospodarskom sektoru i planiranom porastu kapaciteta nautičkih vezova u narednim godinama.

Suradnici na projektu redom supriznati znanstvenici specijalizirani za pomorsko pravo iz Zagreba, Splita i Rijeke, aoko ovog projekta okupljamoi niz domaćih stručnjaka iz prakse kao i pojedine istaknute stručnjake i znanstvenike iz Slovenije, Italije, Španjolske i Crne Gore. Nastojimo povezati sve zainteresirane strane privatnog i javnog sektora, poglavito marine, osiguratelje i nadležna javna tijela u Hrvatskoj, te u drugim europskim pomorskim zemljama.

Na ovaj projekt nas je potaknulo pomanjkanje stručne pravne literature, neusklađenost sudske prakse i pravna nesigurnost u vezi pravnog statusa, profesionalne odgovornosti marina i osiguranja te odgovornosti, ugovora o vezu te ugovora o održavanju plovila, koncesija na pomorskom dobru, pitanja tržišnog natjecanja, zaštite potrošača, standarda sigurnosti plovidbe, zaštite okoliša i sigurnosne zaštite. Želja nam je da rezultati našeg projekta, osobito naša nezavisna i nepristrana pravna ekspertiza koja će nastati u okviru projekta, budu od vrijednosti domaćem zakonodavcu, marinama, osigurateljima, i svim zainteresiranim stranama, kako u Hrvatskoj, tako i u drugim jadranskim i mediteranskim zemljama.

U nastavku navodimo neke od do sad već obrađenih tema s kojima su naši suradnici sudjelovali na stručnim i akademskim skupovima u obliku predavanja i objavljenih članaka:

  • A. V. Padovan, I. Tuhtan Grgić: Je li naknada za vez u marini privilegirana pomorska tražbina po hrvatskom Pomorskom zakoniku? (Portorož, svibanj 2016.)
  • Tuhtan Grgić: Pravni režim luka nautičkog turizma u Hrvatskoj de lege lataet de lege ferenda (Bologna, lipanj 2016.)
  • A. V. Padovan, V. SkorupanWolff: Reperkusije pravnih definicija broda, jahte i brodice iz hrvatskog Pomorskog zakonika na stvarnu nadležnost sudova u sporovima iz ugovora o vezu (Bologna, lipanj 2016.)
  • B. Bulum, N. Mijatović, M. Pijaca: Regulation of Investment Aid for European Union Airports – Could it Be Applied to Seaports?(Bologna, lipanj 2016.)
  • V. Skorupan Wolff, A. V. Padovan: Smjernice za odabir stvarno nadležnog suda u sporovima iz ugovora o vezu i prijedlozi de lege ferenda (Split. rujan 2016.)
  • D. Ćorić: Zaštita morskog okoliša u marinama – hrvatski pravni okvir (Split. rujan 2016.)
  • I. Tuhtan Grgić: Pravni režim koncesioniranja za turističke i rekreativne svrhe na pomorskom dobru po hrvatskom pravu (Ancona, rujan 2016.)
  • R. Petrinović, N. Mandić: Status plovila za sport i razonodu u hrvatskom i crnogorskom zakonodavstvu i ispunjavanje standarda sigurnosti plovidbe u lukama nautičkog turizma (Beograd, studeni, 2016.)

Za sljedeću projektnu godinu pripremamo niz sudjelovanja na skupovima i pisanih radova, a izdvojili bismo sudjelovanje u organizaciji i programu konferencije triju udruženja za pomorsko pravo – Hrvatske, Italije i Slovenije, koja će se održati u Opatiji u svibnju ove godine pod naslovom “Pravni aspekti nautičkog turizma na Jadranu”, zatim Okruglog stola pod naslovom “Aktualni pravni izazovi održivog razvoja jadranskih luka nautičkog turizma” koji će se održati u lipnju 2017. u Splitu kao dio 22. Međunarodne znanstvene konferencije o ekonomskom i društvenom razvoju – “Legal ChallengesofModern World” te 2. Međunarodne konferencije transportnog prava i prava osiguranja – INTRANSLAW, koja će se održati u Zagrebu u listopadu 2017. godine, a u okviru koje održavamo specijaliziranu sekciju s nizom izlaganja i raspravom na teme vezane uz luke nautičkog turizma.

Više informacija o projektu redovno objavljujemo na internetskim stranicama projekta www.delicromar.hazu.hr.http://jadranski-zavod.hazu.hr/hr/projekti/delicromar/

 

Biografija

Scroll to Top