Vlada Hrvatske – Novi zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

Foto: Suradnik13, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Novi Prijedlog zakona o pomorskom dobru i morskim lukama upućen je u saborsku proceduru, nakon što je u srijedu 8. srpnja 2015. bio na dnevnom redu otvorenog dijela 235. sjednice Vlade Republike Hrvatske.

Osnovna pitanja koja se uređuju Zakonom:

– propisuje se nadležnost upravnih odjela u jedinici područne (regionalne) samouprave nadležnih za poslove pomorstva za utvrđivanje granica pomorskog dobra, a radi ubrzanja postupka;

– mijenja se postupak za davanje koncesija na pomorskom dobru radi usklađenja sa Zakonom o koncesijama;

– uvodi se institut koncesije na zahtjev;

– uvodi se dužnost davatelja koncesije na provođenje prethodnih i pripremnih radnji za davanje koncesije sukladno postupcima i radnjama određenim Zakonom o koncesijama;

– ukidaju se koncesijska odobrenja, a uvode dozvole, koje daje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave temeljem javnog natječaja na rok od četiri godine;

– definiraju se morske plaže, sidrišta i privezišta;

– utvrđuje se vremenska granica za uređivanje pitanja nasipavanja mora;

– za dio poslova upravljanja pomorskim dobrom utvrđuju se nadležnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za raspolaganje i upravljanje državnom imovinom;

– uvodi se pravo i dužnost sudjelovanja Ministarstva u postupku izrade i donošenja svih dokumenata i akata prostornog uređenja koji obuhvaćaju područje pomorskog dobra;

– u jedinicama područne (regionalne) samouprave osniva se jedna županijska lučka uprava, koja može imati ispostave;

– uvodi se pravo velikim gradovima na osnivanje gradske lučke uprave;

– uvodi se dužnost županijske lučke uprave da sama obavlja lučke djelatnosti, dok se koncesija za obavljanje lučkih djelatnosti daje samo iznimno i to isključivo za gradnju i gospodarsko korištenje novih objekata podgradnje i nadgradnje, prihvat i predaju svih vrsta otpada s pomorskih objekata i opskrbu plovnih objekata gorivom;

– uvodi se jedinstvena lučka tarifa u lukama otvorenim za javni promet županjskog i lokalnog značaja koja objedinjava lučke pristojbe i lučke naknade;

– uvode se lučki redari koji nadziru provedbu lučkog reda u lukama otvorenim za javni promet;

– uređuje se pitanje pretvorbe na pomorskom dobru.

Scroll to Top