Boris Koketi, dipl. iur.

Boris Koketi
Boris Koketi

Boris Koketi, zamjenik je Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske od 2001. godine kada se Državno pravobraniteljstvo Republike Hrvatske u kojem je bio zamjenik spojilo s Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske, a i sada obnaša ovu dužnost.

U vremenu od 2004. do 2008. godine obnašao je dužnost pomoćnika ministrice pravosuđa te je u Ministarstvu pravosuđa bio zadužen za vođenje Uprave za građansko pravo.

U vremenu prije 2001. godine bio je zamjenik državnog pravobranitelja Republike Hrvatske te zamjenik javnog pravobranitelja Republike Hrvatske.

Vježbeništvo je završio na Okružnom sudu u Sisku, a po polaganju pravosudnog ispita postao je stručni suradnik u Javnom pravobranilaštvu zajednice općina Sisak. 1987. godine imenovan je javnim pravobraniteljem Općine Trnje u Zagrebu te je na toj dužnosti ostavo do ožujka 1991. godine, kada je stupio na dužnost zamjenika javnog pravobranitelja Republike Hrvatske.

Sve ovo vrijeme radio je na zastupanju jedinica lokalne samouprave, a potom na zastupanje Republike Hrvatske.

Njegovo područje rada u početku je bilo rješavanje imovinskopravnih odnosa u sudskim i upravnim predmetima za jedinice lokalne samouprave, a što je proizašlo iz primjene Zakona o građevinskom zemljištu, Zakona o eksproprijaciji, Zakona o stambenim odnosima te Zakona o obveznim odnosima.

Od 1991. godine, kada je imenovan zamjenikom javnog pravobranitelja Republike Hrvatske, područje njegovog rada značajnije se okreće prema rješavanju imovinskih odnosa proizašlih iz provedene pretvorbe društvenog vlasništva i potom uknjižbe prava vlasništva. Ovo je osobito izraženo bilo kod primjene Zakona o poljoprivrednom zemljištu, Zakona o šumama, Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, Zakona o izvlaštenju, Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća, Zakona o privatizaciji, Zakona o upravljanju državnom imovinom, Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije, Zakona o strateškim investicijskim projektima, a o čemu je pisao i predavao na stručnim skupovima.

Rješavao je brojne imovinskopravne odnose koji su posljedice sukcesije bivše SFRJ.

Zastupao je Republiku Hrvatsku u imovinskim sporovima pred stranim sudovima, a u posljednje vrijeme radi na arbitražnim sporovima koji se vode pred ICSID-om u Washingtonu radi zaštite stranog ulaganja.

Bio je član brojnih radnih grupa za izradu novih ili izmjenu zakona kao što su: Zakon o poljoprivrednom zemljištu, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o registru založnih prava na pokretninama , Ovršni zakon, Zakon o zemljišnim knjigama, Zakon o parničnom postupku, Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije i dr.

Bio je i vanjski član Odbora za pravosuđe Hrvatskog sabora te član etičkog povjerenstva za praćenje izbora održanih 1999. godine.

Arbitar je na listi Stalnog arbitražnog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, te član Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija.

Ispitivač je na pravosudnom ispitu.

Član je povjerenstva za poslovnu klimu i privatne investicije.

Sada je član radne grupe za izmjenu i dopunu Zakona o parničnom postupku, Zakona o strateškim investicijskim projektima, a imenovan je i članom radne grupe za izmjene i dopune Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije.

Scroll to Top