Morske plaže – Otvorena pitanja i prijedlozi

Dana 18.10.2022. u Gradskoj vijećnici grada Rijeke Branko Kundih održao je predavanje koje je imalo za cilj da stručnoj i široj javnosti obrazloži svoje stavove i prijedloge rješenja koji se odnose na upravljanje i gospodarsko korištenje morskih plaža.

Na stranicama ovog Portala objavljen je od strane istog autora prijedlog uređenja morskih plaža kojeg možete preuzeti ovdje. To je posebno važno obzirom da je u završnoj fazi konačni Prijedlog zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (ZPDML) kojega priprema stručni nositelj resorno Ministarstvo mora.

U svojim prijedlozima i izlaganju Kundih se vodio načelom da se ulaz na morske plaže koje su ex lege pomorsko dobro ne smije naplaćivati i ograđivati. Istovremeno turističkom sektoru od kojega u velikom dijelu Hrvatska živi treba osigurati pravnu sigurnost u obavljanju njihove djelatnosti, posebno na prostorima morskih plaža koje su funkcionalno povezane s hotelima, kampovima i turističkim naseljima. Upravo zato nužno je donijeti zakonske propise s kojima moramo jasno definirati prava i obveze svih dionika u procesu upravljanja, gospodarskog korištenja i zaštite pomorskog dobra, uključujući i morske plaže. Sve to mora pratiti kompetentni efikasni upravni i inspekcijski nadzor.

Činjenica je da se danas pomorsko dobro, a posebno morske plaže, doživljavaju kroz prizmu mnogobrojnih konfliktnih situacija kojima se već godinama generira nered na morskoj obali.

Dosadašnja nekontrolirana urbana devastacija koja mijenja naš mediteranski krajobraz u kombinaciji sa svim mogućim nasrtajima, uzurpacijama i devastacijama morske obale i mora uključujući i morske plaže dramatično ugrožavaju nacionalne interese na pomorskom dobru. Upravo zato integralni pristup upravljanja i gospodarenja pomorskim dobrom nema alternative.

Zabrinjava činjenica da dionici koji su uz resorno Ministarstvo mora trebali biti ključni u procesima integralnog upravljanja pomorskim dobrom nisu uključeni u izradu i pripremu samog Prijedloga zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. Tu prvenstveno mislimo na Ministarstvo turizma, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva kao i na nadležnu Upravu za zaštitu prirode.

Portal pomorsko dobro vam predstavlja PowerPoint prezentaciju autora Branka Kundih koja je vezana uz njegovo izlaganje.

Preuzmi PDF prezentaciju >>

rijeka 2022 2
 
rijeka 2022 1
Scroll to Top